Deklarata e mbrojtjes së të dhënave

Deklarata e mbrojtjes së të dhënave (në gjuhën gjermane)

1. Informacione të përgjithshme:

Mbrojtja dhe siguria e të dhënave tuaja personale është një çështje e rëndësishme për ne. Për këtë arsye kjo faqe web-i i ruan dhe përpunon të dhënat vetëm në përputhje me Ligjin Austriak të Mbrojtjes së të Dhënave (DSG) respektivisht Rregullorja Themelore e Mbrojtjes së të Dhënave të BE-së (DSGVO/GDPR). Ju si përdorues miratoni përpunimin e të dhënave sipas kësaj deklarate plotësisht përsa i përket përmbajtjes.

2. Të drejtat e personave të prekur:

Ju dispononi në çdo kohë të drejtat e të prekurve sipas Ligjit Austriak të Mbrojtjes së të Dhënave (DSG) respektivisht Rregullorja Themelore e Mbrojtjes së të Dhënave të BE-së (DSGVO/GDPR). Këto janë të drejtat për informacion, korrigjim, fshirje, kufizim, transferim, revokim dhe kundërshtim. Nëse ju nuk jepni pëlqimin për përpunimin e të dhënave thelbësore për funksionimin e faqes së web-it atëherë nuk ju lejohet të përdorni ofertën përkatëse në internet ose ju duhet të miratoni me një përdorim tjetër ose të ri ofertën aktuale të internetit për përpunimin e të dhënave sipas kësaj deklarate të mbrojtjes së të dhënave. Nëse ju supozoni se përpunimi i të dhënave tuaja bie ndesh me ligjin aktual të mbrojtjes së të dhënave ose se pretendimet tuaja ligjore të mbrojtjes së të dhënave janë shkelur në një mënyrë apo në një tjetër, atëherë ju mund të ankoheni tek autoriteti mbikëqyrës. Në Austri ky është Autoriteti i Mbrojtjes së të Dhënave. 3. Përgjegjësia e mbrojtjes së të dhënave: Përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave është OeAD (Shërbimi Austriak për Shkëmbim) shoqëri me përgjegjësi të kufizuar - Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research (OeAD-GmbH), FN 320219 k (Gjykata për Çështje Tregtare - Vjenë), Ebendorferstraße 7, 1010 Wien. Informacionet rreth kontaktit i gjeni Impressum. I ngarkuari ynë për mbrojtjen e të dhënave është Mag. Christian Pichler-Stainern,

4. Trajtimi i të dhënave:

Ne e pranojmë plotësisht rëndësinë e një trajtimi të kujdesshëm të të dhënave tuaja personale. Në këtë faqe web-i nuk do të hetohen në mënyrë të automatizuara të dhëna që lidhen në mënyrë të drejtpërdrejtë me personin dhe nuk do të krijohen profile përdoruesish që lidhen me një person. Vetëm nëpërmjet futjes aktive të të dhënave nga ana juaj (p.sh. emri, nr. telefoni, interesat etj.) ju ja bëni me dije këto të dhëna kësaj faqeje web-i. Gjatë aktiviteteve të caktuara tek kjo faqe web-i, juve ju kërkohet të plotësoni të dhëna lidhur me personin tuaj tek formularët online të përgatitur për këtë qëllim si p.sh. tek platformat e ofruara. Është plotësisht e drejta juaj që t’i përgjigjeni ose jo kësaj kërkese. Por në rast se pranoni, nga ju kërkohet në varësi të rrethanave vënia në dispozicion e të dhënave personale (emri, adresë E-maili, adresa postare etj.). Në momentin që ju na transmetoni të dhënat tuaja personale për arsye të një aktiviteti të caktuar, ju pranoni që për qëllim të zhvillimit të këtij aktiviteti dhe aktualizimit të bazave të të dhënave që lidhen me to, ne si dhe partnerë të besueshëm e të autorizuar do t’i transmetojmë, ruajmë dhe përpunojmë ato. Ne nuk i kalojmë këto të dhëna tek të tretët pa miratimin tuaj.

5. Trajtimi i fotografive:

Lidhur me këtë temë shiko informacionet e hollësishme që ndodhen tek rubrika IMPRESSUM e OeAD-shpk në këtë faqe webi.

6. Bashkëpunimi me përpunuesit e porosisë dhe të tretët:

Në rast se autorizojmë të tretë me përpunimin e të dhënave mbi bazën e një të ashtuquajture “kontratë e përpunimit të porosisë” kjo kryhet në përputhje me nenin 28 DSGVO/GDPR.

7. Të dhëna të ruajtura në mënyrë automatike nga kjo faqe web-i:

Të dhënat e mëposhtme që nuk janë të lidhura në mënyrë të drejtpërdrejtë me personin, ruhen dhe përpunohen në mënyrë automatike kur ju vizitoni këtë faqe web-i:

7.1. Server log:
Adresa përkatëse aktuale publike IP e kompjuterit tuaj së bashku me datën dhe orën e futjes suaj, dokumenti i kërkuar nga ju (emri i dokumentit të kërkuar dhe URL-ja), sasia e të dhënave që ju është transferuar, njoftimi nëse ka qenë i suksesshëm kërkimi apo jo, gjetjet e browserit dhe sistemit të operimittë përdorur si dhe faqja e web-it, nga e cila është kryer aksesimi (nëse aksesimi është kryer nëpërmjet një linku) si dhe termat e përdorur për kërkimin. Informacionet “Logfile” ruhen për arsye sigurie (p.sh. për zbardhjen e veprimeve abuzive apo mashtruese) për një kohëzgjatje prej 180 ditësh dhe mëpas fshihen. Nga fshirja përjashtohen ato të dhëna, ruajtja e të cilave është e nevojshme për qëllime prove deri nëzbardhjen përfundimtare të rastit në fjalë. Serverlog-et ruhen, që të mund të testohet siguria e sistemit, për të administruar teknikisht faqen Web si dhe për të optimizuar ofertën dhe përveç kësaj edhe për qëllime statistikore. Këto të dhëna në rast nevoje dhe me urdhër gjykate i kalohen autoriteteve të ndjekjes penale. Një kalim i mëtejshëm tek palë të treta nuk kryhet.

7.2. Session-Cookies (Cookies të domosdoshme teknikisht):
Bëjmë me dije se në kuadrin e vizitimit të faqes Web përdorim vetëm “Session-Cookies”. Ato ruajnë p.sh. informacionet e regjistrimit ose mundësojnë një regjistrim të sigurt. Pas përfundimit të sesionit përkatës të browser-it, këto “cookies” fshihen. Për përdorimin e këtyre “cookies” nga pikëpamja ligjore, nuk nevojitet miratimi nga ana juaj dhe nuk çaktivizohen tek preferencat-cookie. Disa nga këto “cookies” pasqyrohen nga serveri ynë tek sistemi i kompjuterit tuaj ku bëhet fjalë për cookie në bazë sesioni. Ato fshihen në mënyrë automatike nga harddisk-u juaj në përfundim të sesionit.

7.3. Tracking-Cookies nuk përdoren në këtë faqe webi të OeAd-së.

7.4. Google Analytics nuk përdoret nga kjo faqe web e OeAd-së.

7.5. Kodimi SSL:
Kjo faqe webi e OeAD-së përdor standardin e teknologjisë SSL (Secure Sockets Layer) për kodimin e të dhënave tuaja. Gjatë kodimit SSL, të dhënat tuaja para transmetimit tek serveri i OeAD-së, kodohen në mënyrë të atillë që palët e treta nuk mund t’i rindërtojnë. Në këtë mënyrë garantohet besueshmëria e të dhënave tuaja gjatë transmetimit tek një faqe web-i.

7.6. Mediat sociale:
Faqja e web-it të OeAD-së nuk përdor Social Sharing Plugins. OeAD shpk përdor të ashtuquajturat Social Sharing Links të Facebook, Twitter. Vetëm nëpërmjet klikimit tuaj aktiv të butonit krijohet një lidhje e drejtpërdrejtë me serverat e ofruesit përkatës dhe bëhet me dije se cilën faqe web-i jeni duke vizituar dhe çfarë përmbajtje po ndani. Nëse gjatë vizitës së faqes tonë tëweb-it jeni loguar si një përdorues i regjistruar tek ky ofrues/provider, atëherë ofruesi mund të bëjë lidhjen e vizitës me profilin tuaj. Për këtë, në rrethana të caktuara mjafton kërkimi i faqes tonë tëweb-it. Nëse ju ndani apo pëlqeni (share/like), atëherë ato publikohen për personat e tjerë në këtë rrjet social në përputhje me opsionet e privatësisë që keni përzgjedhur. Përveç kësaj këta ofrues rezervojnë të drejtën për të transferuar statistikat e përmbledhura mbi aktivitetet e përdoruesve tek palët e treta, d.m.th. përdorues të tjerë dhe partnerë, të interesuar dhe faqe web-i me të cilat kanë lidhje. OeAD-ja nuk ka asnjë ndikim mbi volumin e të dhënave që grumbullojnë këta ofrues gjatë ndarjes dhe pëlqimit të përmbajtjeve dhe për këtë arsye ju lutemi që informacionet e lidhura me këto si përpilimin, transferimin dhe përdorimin e të dhënave tuaja t’i merrni nga udhëzimet e mbrojtjes së të dhënave të këtyre ofruesve:
Facebook: de-de.facebook.com/policy.php
 Twitter: twitter.com/de/privacy

8. Buletin informativ: Ne dërgojmë buletin informativ vetëm me pëlqimin e marrësve ose me leje ligjore. Një adresë për publikimin e buletinit informativ e gjeni në fund tëçdo buletini ose ju na dërgoni ne një E-mail me subjekt “Çregjistrim nga buletini” në adresën . Më shumë informacione rreth procedurës Double-Opt-In mund t’i lexoni tek: www.oead.at/newsletter

9. Regjistrimi tek aktivitetet e organizuara nga OeAD në kuadrin e programeve/projekteve:

Të dhënat tuaja personale (emri, institucioni, E-maili, adresa) ruhen në sistemin tonë të adresave me qëllim zhvillimin e aktivitetit. Të dhënat e transmetuara nga ju gjatëregjistrimit për aktivitetin përpunohen dhe ruhen për parapërgatitjen apo transmetimin e dokumentacionit të aktivitetit me qëllim zhvillimin e aktivitetit, për dokumentimin e aktivitetit (veçanërisht me ndihmën e listave të pjesëmarrësve) dhe për vlerësimin e aktiviteteve. Duke u regjistruar, ju jepni edhe pëlqimin për përpunimin dhe publikimin e fotografive apo videove të regjistruara gjatë aktivitetit për dokumentimin në publikimet e OeAD shpk-së apo në internet. Ne krijojmë njëlistë rrjeti ku janë shënuar të dhënat tuaja personale (emri, institucioni, E-maili) për aq sa ju nuk e keni kundërshtuar këtë deri 1 javë para fillimit të aktivitetit me E-mail drejtuar office@oead.at. Në përfundim të një aktivitetit ne e dërgojmë listën me kontaktet tek të gjithë pjesëmarrësit që përmbahen tek kjo listë dhe në këtë mënyrë ju keni shprehur dakordësinë për t’u kontaktuar nga pjesëmarrës të tjerë të kësaj liste. Këtë dakordësi mund ta revokoni në mënyrë të drejtpërdrejt tek pjesëmarrësit e tjerë që përmban kjo listë. Mund të ndodhë që ne këtë listë me të dhënat tuaja (emri, institucioni, E-maili) t’ia kalojmë referentes/it për një përgatitje optimale. Gjithashtu të dhënat tuaja (emri, institucioni, E-maili) duhet t’i transmetohen edhe porositësit/financuesit (p.sh. Ministrisë Federale të Arsimit, Shkencës dhe Kërkimit) si dëshmi për zhvillimin dhe ndjekjen e aktivitetit. Nëse gjatë zhvillimit të aktivitetit kemi edhe partnerë bashkëpunimi, atëherëështë e nevojshme që për përgatitjen dhe zhvillimin e aktivitetit t’iu dërgohet edhe atyre një listë kontaktesh. Përpunimi i të dhënave kryhet bazuar tek neni 6, parag. 1 lit f DSGVO/GDPR (interesi legjitim i OeAD shpk-së për dokumentimin e aktivitetit kundrejt Bordit Drejtues dhe porositësit/financuesit përkatës si dhe për zhvillimin e punës me publikun). Të dhënat ruhen për 7 vjet pas përfundimit të aktivitetit me qëllim dëshmie dhe kontrolli nga institucionet financuese të aktivitetit (p.sh. Ministria Federale e Arsimit, Shkencës dhe Kërkimit; Komisioni Evropian) dhe organet e tyre të kontrollit. (p.sh. autoriteti auditues) dhe më pas fshihen.

10. Transmetimi tek vendet e treta dhe organizatat ndërkombëtare:

Nëse përpunojmë të dhëna në një vend të tretë (d.m.th. jashtë Bashkimit Evropian (BE)) ose zonës ekonomike Evropiane ose në një organizatë ndërkombëtare ose nëse kjo gjë ndodh gjatë marrjes së shërbimeve nga të tretë apo gjatë kalimit të të dhënave tek të tretët, kjo bëhet vetëm nëse qëllimi i saj është përmbushja e detyrimeve tona (para) kontraktore mbi bazën e një miratimi dhe për shkak të një detyrimi ligjor apo bazuar tek interesi ynë legjitim. Në varësi te lejeve ligjore apo kontraktore ne lejojmë që të dhënat të përpunohen në një vend të tretë apo organizatë ndërkombëtare vetëm nëse përmbushen parakushtet e veçanta të nenit 44 ff. DSGVO/GDPR. Kjo do të thotë që përpunimi kryhet p.sh. bazuar në garanci të veçanta siçështë konstatimi i njohur zyrtarisht të një niveli të mbrojtjes së të dhënave që i përgjigjet BE-së (p.sh. për SHBA nëpërmjet „Privacy Shield“) ose duke konsideruar detyrimet kontraktore specifike të njohura zyrtarisht (të ashtuquajturat “Klauzolat Standarde Kontraktore”).

11. Komunikimi me E-mail:

Për shkëmbimin e informacioneve me adresa E-mail-i, OeAD nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi. Gjatë përdorimit të E-mail-it dhe postës elektronike, persona të paautorizuar mund të lexojnë ato dhe në këtë mënyrë të shkelin aspekte ligjore të mbrojtjes së të dhënave. Gjithashtu E-maili juaj mund të humbasë në internet apo të shkojë gabimisht në adresë tjetër.

12. Vendi i ruajtjes:

Të dhënat tuaja personale ruhen parimisht në Austri.

13. E ngarkuara me mbrojtjen e të dhënave:

Mag. Christian Pichler-Stainern,