Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina

Sarajevo

Regionalni ured Austrijske agencije za obrazovanje i internacionalizaciju (OeAD) u bliskoj saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, obrazovnim ministarstvima oba entiteta i svih kantona u BiH, kao i Agencijom za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH provodi obrazovne projekte u težišnim oblastima saradnje – reforma stručnog obrazovanja i obuke, upravljanje obrazovanjem i kvalitetom unutar škola i poboljšanje saradnje između privrede i stručnog obrazovanja.

Web stranice:

Vlada
Ministarstvo civilnih poslova
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH
Vlada Republike Srpske, Ministarstvo obrazovanja

Težišta:

  • Jačanje saradnje između škole i privrede  
  • Upravljanje obrazovanjem i kvalitetom
  • Reforma stručnog obrazovanja i obuke.

Primjeri:

Poboljšanje kvalitete i relevantnosti stručnog obrazovanja i obuke u Bosni i Hercegovini u periodu od 2021. do 2030. na osnovu Preporuka iz Rige
Kvalitetno stručno obrazovanje i obuka koje je u skladu sa potrebama tržišta rada je jedan od osnovnih preduslova za održiv razvoj privrede i društva. Promoviranje inovativnog i konkurentnog inicijalnog i kontinuiranog stručnog obrazovanja i obuke je stoga cilj ''Zaključaka iz Rige'' ministarstava nadležnih za stručno obrazovanje i obuku država članica Evropske unije i onih zemalja koje se nalaze u postupku pridruživanja EU. Austrijska agencija za obrazovanje i internacionalizaciju (OeAD) je po nalogu Ministarstva civilnih poslova BiH pružala podršku radu relevantnih interesnih strana iz svih 13 ministarstava obrazovanja koja su nadležna za stručno obrazovanje, upravnih organa, škola, socijalnih partnera i predstavnika privrede u Bosni i Hercegovini na osnovu zaključaka iz Rige pri izradi državne Strategije za poboljšanje kvalitete i relevantnosti sistema stručnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Za svako od pet težišta ''Zaključaka iz Rige'' su identificirani odgovarajući razvojni prioriteti u okviru širokog procesa konsultacija. Krajem januara 2021. je Konferencija ministara obrazovanja u BiH usvojila strateški dokument ''Poboljšanje kvalitete i relevantnosti stručnog obrazovanja i obuke u Bosni i Hercegovini u svjetlu zaključaka iz Rige za period 2020. – 2030.'' i time je osigurana osnova za razvoj sistema stručnog obrazovanja i obuke u svim dijelovima zemlje. OeAD je pri izradi ovog dokumenta podržala Evropska fondacija za obuku (ETF).

OeAD pruža podršku ministarstvima obrazovanja u Bosni i Hercegovini pri provedbi strateškog dokumenta. To uključuje identificiranje težišta za provedbu za svaki od sistema stručnog obrazovanja i obuke i razmjenu iskustava sa drugim razvojnim partnerima pri provedbi reformi stručnog obrazovanja i obuke na državnom nivou:

Od februara do maja 2022. je održano šest takozvanih ''okruglih stolova o politikama'' sa ukupno 118 interesnih strana u svrhu definiranja razvojnih prioriteta u sistemima stručnog obrazovanja i obuke u pet kantona Federacije Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj. Konkretni akcioni planovi su izrađeni za šest sistema stručnog obrazovanja i obuke. Na godišnjem nivou se održava velika konferencija stručnog obrazovanja tokom koje se interesne strane mogu umrežavati sa kolegama i kolegicama iz zemlje i drugih zemalja i razmjenjivati iskustva i isticati najbolje prakse.

Direktna ciljna grupa:   

 • Ministarstva obrazovanja
 • Ministarstva rada i socijalnih pitanja   
 • Pedagoški zavodi
 • Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH   
 • Privredne komore
 • Udruženja poslodavaca
 • Zavod za zapošljavanje
 • Stručne škole (direktori/direktorice, nastavno osoblje stručnih škola)

Indirektna ciljna grupa:

 • Sve domaće i međunarodne organizacije koje provode projekte u stručnom obrazovanju i obuci u Bosni i Hercegovini   

 

Regionalni projekat – Poboljšanje kvalitete praktične nastave u poduzećima jačanjem uloge koordinatora i koordinatorica praktične nastave          
 
(Period trajanja: 2022-2024)

Uloga koordinatora i koordinatorica praktične nastave u stručnom obrazovanju i obuci podrazumijeva brojne aspekte. U pravilu su oni kontakt tačka između škole i poduzeća, koordiniraju praktičnu nastavu u školi i u poduzeću u okviru oba oblika obrazovanja (dualnog i školskog), usko sarađuju sa nastavnicima i nastavnicama stručnih predmeta i mentorima i mentoricama u poduzeću i pružaju im podršku pri provedbi praktične nastave. Njihov rad time predstavlja važan doprinos učinkovitoj upotrebi dva mjesta učenja, škole i poduzeća, a time i općenito kvaliteti praktične nastave.

Cilj projekta je povećanje kvalitete stručnog obrazovanja i obuke na osnovu učinkovitog razvoja kvalitete praktične nastave sa fokusom na ulogu i zadatke koordinatora i koordinatorica praktične nastave. Na osnovu ispitivanja potreba nadležnih obrazovnih institucija u tri partnerske zemlje su identificirana četiri zajednička projektna težišta regionalnog projekta:

 1. Definiranje uloge i zadataka koordinatora i koordinatorica praktične nastave u skladu sa potrebama  
 2. Standardizacija postupaka i procesa kao važnog aspekta za razvoj kvalitete u radu sa koordinatorima i koordinatoricama praktične nastave
 3. Dalji razvoj kompetencija koordinatora i koordinatorica praktične nastave u skladu sa potrebama      
 4. Razvoj i osiguravanje kvalitete uvođenjem mehanizama osiguravanja kvalitete za rad koordinatora i koordinatorica praktične nastave.   

Rezultati projekta:

 • Na osnovu procesa širokih konsultacija su definirani standardizirani procesi i postupci u radu koordinatora i koordinatorica praktične nastave u sistemima stručnog obrazovanja i obuke Republike Srpske i Tuzlanskog i Zapadnohercegovačkog kantona i pilotirani su u 10 škola.
 • Ovi standardizirani procesi i instrumenti potrebni za provedbu stoje koordinatorima i koordinatoricama praktične nastave na raspolaganju u vidu priručnika.
 • Daljim usavršavanjem u skladu sa potrebama se osigurava kontinuirani razvoj i jačanje kompetencija koordinatora i koordinatorica praktične nastave 50 stručnih škola.
 • Mehanizmi za razvoj kvalitete rada koordinatora i koordinatorica praktične nastave su uvedeni u 10 pilot škola.

Direktne ciljne grupe:

 • Direktori i direktorice i koordinatori i koordinatorice praktične nastave 10 pilot škola;  
 • Koordinatori i koordinatorice praktične nastave 50 stručnih škola;
 • 3 ministarstva obrazovanja; 
 • 3 pedagoška zavoda; 
 • 3 privredne komore.

Indirektne ciljne grupe:

 • Direktori i direktorice, nastavnici i nastavnice, koordinatori i koordinatorice praktične nastave i učenici i učenice 145 stručnih škola; 
 • Privredna poduzeća;
 • 13 ministarstava obrazovanja.

Nove smjernice za nove direktore i direktorice škola  
(Period trajanja: 2021-2023)

Direktori i direktorice škola igraju ključnu ulogu u provedbi reformi obrazovanja. Prilikom uvođenja novih tehnologija, sve veće digitalizacije podučavanja i učenja, povećane potrebe za kvalificiranom radnom snagom, ali i sa sve većom vlastitom odgovornošću škola za razvoj i kvalitetu, direktori i direktorice škola se suočavaju sa novim odgovornostima i zadacima. Stoga osobe koje tek preuzimaju ove dužnosti trebaju podršku kako bi uspješno vodile svoje škole.

Prerađene smjernice za sve direktore i direktorice škola u prvom mandatu sadrže najnovije teorije vođenja škole, vodstva i upravljanja školom i prenose relevantno znanje i kompetencije neophodne za uspješno vođenje škole. Smjernice su ažurirano izdanje već objavljenog i široko rasprostranjenog prvog izdanja. Ono je izrađeno od strane lokalnog redakcijskog tima u saradnji sa svim ministarstvima obrazovanja i pedagoškim zavodima u Bosni i Hercegovini i predstavljeno u junu 2022.

Kontinuirano se nude obuke stručnog usavršavanja sa prezentacijom novih smjernica za sve direktore i direktorice svih vrsta škola u prvom mandatu. Ovaj vid usavršavanja učesnicima i učesnicama također nudi mogućnost da se umrežavaju i razmjenjuju mišljenja sa kolegama i kolegicama iz drugih škola širom Bosne i Hercegovine.      

Direktne ciljne grupe:

 • Direktori i direktorice u prvom mandatu iz svih škola u Bosni i Hercegovini  

Indirektne ciljne grupe:

 • 13 ministarstava obrazovanja
 • 12 pedagoških zavoda
 • Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH