Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina

Sarajevo

Regionalni ured OeAD-a u Sarajevu provodi obrazovne projekte u bliskoj saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova, entitetskim ministarstvima obrazovanja, svim kantonalnim ministarstvima obrazovanja u BiH i Agencijom za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Saradnja u okviru obrazovnih projekata se fokusira na reformu stručnog obrazovanja, upravljanje obrazovanjem i kvalitetom u školama i poboljšanje saradnje između privrede i stručnog obrazovanja.

Web stranice:

Vlada
Ministarstvo civilnih poslova
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH
Vlada Republike Srpske, Ministarstvo obrazovanja

Težišta:

  • Reforma obrazovanja u turističko-ugostiteljskim školama
  • Jačanje saradnje škola – privreda
  • Uvođenje nastave Preduzeća za vježbu
  • Menadžment obrazovanja i kvalitete

Primjeri projekata:

Poboljšanje kvalitete i relevantnosti stručnog obrazovanja u BiH u periodu od 2021. do 2030. u skladu sa preporukama iz Rige
Kvalitetno stručno obrazovanje prilagođeno potrebama tržišta rada je jedan od osnovnih preduslova za održiv razvoj privrede i društva. Podrška inovativnom i konkurentnom inicijalnom i kontinuiranom stručnom obrazovanju je stoga cilj ''zaključaka iz Rige'' ministarstava nadležnih za stručno obrazovanje u državama članicama EU i zemljama koje se nalaze u procesu pridruživanja. I predstavnici sistema stručnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini stoga nastoje provesti ciljeve ''zaključaka iz Rige'' u pet identificiranih ključnih oblasti. Tokom ukupno pet okruglih stolova sa predstavnicima svih relevantnih institucija za upravljanje stručnim obrazovanjem i socijalnim partnerima su određeni odgovarajući razvojni prioriteti za svaku oblast. Predviđeno je da se ovaj proces krajem 2020. finalizira državnom strategijom sa integriranim akcionim planom. Evropska fondacija za obuku je pružila podršku OEAD pri izradi ovog dokumenta.

Djelotvoran razvoj kvalitete u stručnim školama pomoću uspješnog upravljanja promjenama – jačanje kompetencija direktora i direktorica škola
Razvoj kvalitete u stručnom obrazovanju je razvojni prioritet u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. U sve tri zemlje su uvedeni odgovarajući sistemi za razvoj kvalitete u školama. Kompetencija vodstva školskih uprava, koja je neophodna za uspješno iniciranje i upravljanje procesima promjena u školama u cilju razvoja kvalitete, je ocijenjena kao ključni faktor uspjeha za efektivnost školskih sistema osiguravanja kvalitete u sve tri zemlje. Cilj ovog regionalnog projekta je stoga jačanje kompetencija vodstva i upravljanja promjenama direktora i direktorica škola odgovarajućim ponudama stručnog usavršavanja u cilju efektivnog osiguravanja kvalitete u školama u sve tri zemlje.

U saradnji sa Pedagoškim fakultetom Štajerske i stručnjacima iz relevantnih institucija u tri partnerske zemlje je izrađen format za analizu u cilju ispitivanja potreba za stručnim usavršavanjem direktora i direktorica škola. U okviru analiza u pojedinačnim zemljama su time utvrđene potrebe za stručnim usavršavanjem i analizirane postojeće ponude stručnog usavršavanja u ovoj oblasti. U saradnji sa nadležnim ministarstvima i austrijskim i lokalnim stručnjacima i stručnjakinjama je na osnovu toga izrađen koncept stručnog usavršavanja za direktore i direktorice škola i inicirano njegovo sistematsko inkorporiranje u obrazovne sisteme. Kako bi se poboljšalo razumijevanje i poznavanje efektivnih mehanizama osiguravanja kvalitete u Bosni i Hercegovini, organizirana su dva dvodnevna seminara za ukupno 60 direktora i direktorica škola. Cilj seminara je bilo jačanje kompetencije vodstva ukupno 120 direktora i direktorica strukovnih škola u Bosni i Hercegovini u cilju efektivnog osiguravanja kvalitete u školama. Pored toga lokalni i međunarodni stručnjaci i stručnjakinje kontinuirano predstavljaju i razgovaraju o novim pristupima i trendovima vezanim za upravljanje kvalitetom u školama u okviru nacionalnih i regionalnih konferencija.

Saradnja škole i privrede u području turizma
Preduvjet za visokokvalitetne srednje stručne škole relevantne za radno tržište je uska saradnja između srednjih stručnih škola i privrednih subjekata. Cilj regionalnog projekta „Saradnja škole i privrede“ je poboljšanje kvalitete praktičnog obrazovanja učenika/ica kroz unapređenje saradnje između partnera iz turističke privrede i turističko-ugostiteljskih škola. Pri tome je jedno od težišta organizacija kvalitetne stručne prakse. Među rezultate projekta spadaju izrada i usidrenje još jednog radnog profila školskih koordinatora/ica stručne praktične nastave kao interfejsa između škola i preduzeća, naročito u organizaciji stručnih praksi. Za provedbu novih radnih profila će se izraditi smjernice koje sadrže i mjere za usidrenje saradnje škole i privrede u školskom razvoju kvalitete. U svrhu boljeg protoka informacija između škola i preduzeća se razvijaju nacionalni web-portali i drugi mehanizmi diseminacije. Regionalno težište projekta omogućuje razmjenu iskustava na ovom polju između Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Austrije.

Za usidrenje novog radnog profila koordinatora/ica stručne praktične nastave u obrazovni sistem se u cijeloj državi organizuju radionice sa relevantnim interesnim grupama. Predstavnici/e od otprilike 50 škola, koje nude obrazovanje u oblasti turizma, će biti obučeni u poboljšanju saradnje sa privrednim subjektima u svrhu poboljšanja kvalitete stručnih praksi. Priručnik za koordinatore/ice stručne praktične nastave kao i Good-practice primjeri saradnje između škola i privrednih subjekata treba da podrže škole pri unapređenju njihove saradnje sa privrednim subjektima.

Dodatne publikacije o saradnji između škole i privrede u Bosni i Hercegovini:

 • Ispitivanje potreba/anketiranje poduzeća o saradnji između škole i privrede u saradnji sa Privrednom komorom Austrije (WKO) i Institutom za istraživanja o kvalifikacijama i obuci u austrijskoj privredi (IBW)
 • Priručnik o postojećim oblicima učenja utemeljenog na radu i faktora uspjeha različitih oblika saradnje sa privredom

Osiguravanje kvalitete pri provedbi nastave poduzeća za vježbu
Cilj ovog projekta je prenošenje poduzetničkih kompetencija jačanjem provedbe nastave u poduzećima za vježbu u ekonomskim školama u Bosni i Hercegovini. U cilju osiguravanja kvalitete nastave u poduzećima za vježbu se kontinuirano provodi ispitivanje potreba u bliskoj saradnji sa obrazovnim ministarstvima u BiH, a posebno stručna usavršavanja za nastavnike i nastavnice ekonomskih škola i pruža se podrška organizaciji regionalnih sajmova poduzeća za vježbu.

Podrška u izradi nove strategije za srednje stručno obrazovanje u BiH
2013. godine je istekla nacionalna strategija za srednje stručno obrazovanje u BiH. OeAD je u saradnji s Ministarstvom civilnih poslova BiH podržao pripreme za izradu nove strategije za srednje stručno obrazovanje. S jedne strane kroz ispitivanju aktualnog stanja o primjeni ove strategije u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko distriktu BiH, s druge strane kroz razmjenu iskustava sa austrijskim i slovenačkim stručnjacima/kinjama.

Na osnovu detaljne analize rezultata i indikatora implementacije prethodne strategije za srednje stručno obrazovanje je pod pratnjom austrijskih i slovenačkih stručnjaka/kinja planirana podrška lokalnoj radnoj grupi predstavnika relevantnih zainteresiranih strana iz svih zemalja pri izradi nove strategije za srednje stručno obrazovanje. Cilj je identifikacija budućih prioriteta razvoja za srednje stručno obrazovanje, kako bi ono moglo doprinijeti ekonomskom rastu i zaposlenju u Bosni i Hercegovini.

Podrška nastave Preduzeće za vježbu u Bosni i Hercegovini
Cilj ECO NET a je uvođenje i diseminacija nastave Preduzeća za vježbu u ekonomskim srednjim školama u cijeloj Bosni i Hercegovini. Uvođenjem novog metodološkog pristupa zvanog „Preduzeće za Vježbu“ ovaj projekat je doprinio modernizaciji ekonomskog stručnog obrazovanja, a u isto vrijeme je podržao sticanje ključnih kompetencija koje su orijentirane ka tržištu rada. Projekat je bio financiran sredstvima Austrijske razvojne agencije (ADA) i Saveznog ministarstva za obrazovanje i žene (BMBF). Za zaštitu kvalitete i dugotrajnost projekta OeAD/KKA i dalje potiče obuke za voditelje/ice Preduzeća za vježbu u Bosni i Hercegovini. U posljednjem prolazu je 54 nastavnika/ca iz oblasti ekonomije iz 45 škola završilo obuku za voditelja/icu nastave Preduzeća za vježbu.

Youth Start – Priručnik za sve učenike/ce u Bosni i Hercegovini:
"Youth Start" je jedan od rijetkih priručnika za učenike/ce koji se koristi u cijeloj Bosni i Hercegovini. Izrađen je u okviru projekta ECO NET. Priručnik je trojezičan: bosanski, hrvatski i srpski jezik i podržava mlade poduzetnike/ce pri razvoju njihovih vlastitih poslovnih ideja.

Primjer: Priručnik za nove direktore/ice, savjetnik i pratilac novih direktora/ica. Savjetnik i pratilac za direktore/ice koji prvi put stupaju na tu funkciju
U Bosni i Hercegovini se u dogovoru sa svim ministarstvima obrazovanja i pedagoškim institutima u cijeloj državi radilo na Priručniku za nove direktore/ice. Razvijen je u uskoj saradnji sa Agencijom za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, ministarstvima obrazovanja oba entiteta i 9 kantona, kao i predstavnicima Brčko distrikta BiH. Težišta sadržaja koje priručnik obrađuje su: plan i program, upravljanje sukobima, rad na projektu, upravljanje uredom, sjednicama i organizacijsko upravljanje, ljudski resursi, strateško planiranje, marketing, pedagoški poslovi, osiguranje kvalitete/evaluacija, diverzitet, inkluzija i individualne potrebe za učenjem i saradnja između škola, roditelja i društva. U saradnji sa pedagoškim institutima OeAD podržava provođenje uvodnih radionica o korištenju Priručnika za direktore/ice u prvom mandatu.

Kontakt (austrijska izaslanica za obrazovanje)

O odjeljenju:

alle ausklappenalle einklappen
 • Ova obrazovna kooperacija ispred Saveznog ministarstva za obrazovanje i žene (BMBF) promovira razmjenu i kooperaciju između obrazovnih institucija u istočnoj i južnoj Evropi i Austriji u svrhu dugoročne podrške obrazovnim reformama na preduniverzitetskom nivou.

  Projekti se realiziraju preko projektnih biroa koje vode austrijski koordinatori obrazovanja.

  U projektne partnere OeAD-a spadaju dotična ministarstva, odgovorna za obrazovanje i obuku na preduniverzitetskom nivou, obrazovne agencije, institucije za stručno usavršavanje nastavnika/nastavnica, regionalne obrazovne administracije, škole i drugi stakeholderi u državama partnerima OeAD-a i u Austriji.

  Dodatno OeAD podržava Savezno ministarstvo za obrazovanje i žene u realizaciji programa mobilnosti u okviru „Servisnog centra za programe mobilnosti Saveznog ministarstva za obrazovanje i žene“ i u koordinaciji prioritetnog područja 9 „Investicije u ljude i vještine“, strategije EU za dunavsku regiju.

  Ciljevi

  • OeAD podržava inovativne oblike zajedničkog učenja unutar i između obrazovnih sistema za jedan ciljani menadžment promjena.
  • Tematska težišta OeAD-a orijentišu se po zajedničkim razvojnim prioritetima na sučelju između nacionalnih obrazovnih razvoja i onih na nivou EU-a. Jedno težište odnosi se na područje stručnog obrazovanja.
  • Višejezičnost i raznovrsnost u austrijskim školama i dalje je u porastu. OeAD potiče dijalog i kooperaciju između obrazovnih institucija u Austriji i glavnih zemalja porijekla djece sa migracijskom pozadinom.

  Ponude

  U okviru svojih projekata za dugoročnu podršku obrazovnih reformi, OeAD organizira mjere stručnog usavršavanja i savjetovanja, aktivnosti u okviru koncepta „peer-learning“, konferencije, okrugle stolove i radionice na temu sljedećih tematskih sadržaja:

  • Razvoj kvaliteta i menadžment obrazovanja
  • Razvoj stručnog obrazovanja orijentiranog prema praksi
  • Poticaj kooperacije između škola i poslovnog sektora
  • Uvođenje novih strategija za predavanje i učenje u svrhu poticanja individualiziranog učenja, baziranog na kompetenciji
  • Poticanje obrazovnih mreža u svrhu podržavanja menadžmenta promjena
  • Poticanje socijalnog uključivanja u obrazovanje i respektabilnog ophođenja sa raznovrsnošću
  • Poticanje obrazovanja za dugoročni razvoj
 • Po nalogu Austrijskog saveznog ministarstva za obrazovanje i žene i OeAD, austrijski izaslanici za obrazovanje (BB) potpomažu razmjenu i saradnju između obrazovnih institucija u istočnoj i jugoistočnoj Europi i Austriji.

  Mreža austrijskih izaslanika za obrazovanje uključuje oba regionalna biroa u Tirani (zaduženo za Albaniju, Kosovo i Makedoniju) i Sarajevu (zaduženo za Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu Goru), kao i projektne biroe u Kišinjevu, Odesi i Sankt Petersburgu.

  Regionalni biro Tirana:
  Regionalni biro Sarajevo: 
  Projektni biro Kišinjev:
  Projektni biro Odesa:
  Projektni biro Sankt Petersburg:

Sadržajna težišta:

alle ausklappenalle einklappen
 • Novi pristupi i instrumenti za razvoj kvalitete su težište aktualnog razvoja obrazovanja u Austriji i našim partnerskim zemljama.

  Uspješno uvođenje obrazovnih standarda, standardiziranog eksternog ocjenjivanja uspjeha, razvoja kvalitete na školskom nivou i pitanja u vezi primjene rezultata evaluacija za procese upravljanja u obrazovnom sektoru su pretpostavka za temeljne izmjene u organizaciji procesa podučavanja i učenja te menadžmenta obrazovanja.

  OeAD u vezi s tim nudi posebne usluge savjetovanja u „Management of Change-u”. Projekti obuhvataju mjere stručnog usavršavanja i obrazovanja odnosno Train-the-Trainer-komponente u oblastima menadžment obrazovanja, razvoj kvalitete na školskom nivou ili razvoj i provedba novih instrumenata i mjera za osiguranje kvalitete. Naše aktivnosti potpomažu razmjenu iskustava sa stručnjacima iz Austrije kako na regionalnom tako i na državnom nivou. Ostale ponude obuhvataju savjetovanje u razvoju zajedničkog učenja (Peer Learning) i obrazovnih mreža za razvoj kvalitete.

  Primjer: Twinning-Projekat Kosovo
  U EU financiranom Twinning-Projektu „Podrška implementaciji strateškog plana za obrazovanje na Kosovu“ („Support for the Implementation of the Kosovo Education Strategic Plan") (2014-2016) Finska i Austrija podržavaju kosovsko Ministarstvo obrazovanja i relevantne obrazovne institucije pri uvođenju novog, na kompetencijama zasnovanog NPP i u razvoju i uvođenju sistema razvoja kvalitete za preduniverzitetsko obrazovanje. OeAD/KKA je kao austrijski junior partner bio zadužen za komponentu razvoja kvalitete. Zajedno sa grupom austrijskih stručnjaka su austrijska iskustva iz zamisli i realizacije „Inicijative kvalitete u srednjem stručnom obrazovanju“ (QIBB - Qualitätsinitiative Berufsbildung) i „Kvalitete škola u općem obrazovanju“ (SQA - Schulqualität Allgemeinbildung) unesena u kosovski proces reforme. U širokom procesu savjetovanja sa relevantnim kosovskim zainteresiranim stranama analizirane su postojeći mehanizmi osiguranja kvalitete (QA-Mechanismen). U Strategiji osiguranja kvalitete za preduniverzitetsko obrazovanje („QA-Strategie für den voruniversitären Bereich“), donesenom od strane kosovske vlade, su utvrđeni prioriteti reforme za uspostavljanje sveobuhvatnog sistema osiguranja kvalitete na školskom nivou. Kako bi se sproveli novi mehanizmi osiguranja kvalitete na školskom, upravnom i nivou ministarstva, kosovska strana je prvo podržana pri razvoju odgovarajućeg pravilnika i novog zakona za prosvjetnu inspekcija a potom je podržano stvaranje odgovarajućih ponuda za stručno usavršavanje. Na taj način je razvijen seminar za školske koordinatore/ice osiguranja kvalitete (QA koordinatori/ice), 10 lokalnih trenera/ica je u njegovoj realizaciji obučeno i oko 200 QA koordinatora/ica je osposobljeno. Komplementarno s tim su na upravnom nivou u 24 od 36 obrazovnih uprava osposobljeni QA koordinatori/ice u podršci i nadzoru školskih QA poslova. Naposljetku su iz regionalnih školskih inspekcijskih službi po dva/dvije inspektora/ice obučene u provođenju eksternih evaluacija škola.

  Primjer: Novi zahtjevi u pogledu na kompetencije direktora/ica škola u Ukrajini
  U Ukrajini se procjenjuje novi Zakon o obrazovanju u sklopu kojeg je planirano proširenje školske autonomije za sve tipove škola. Pojačana školska autonomija podrazumijeva i nove zahtjeve u pogledu na kompetencije direktora/ica. Novi profil radnog mjesta za direktore/ice zasnovan na kompetencijama treba doprinijeti realizaciji reforme obrazovanja.

  Stručnjaci Univerziteta za menadžment obrazovanja u Kijevu, centralnoj instituciji za obrazovanje i stručno usavršavanje u Ukrajini, Instituta za usavršavanje nastavnika Odessa, Pedagoškog fakulteta Steiermark i OeAD utvrdili su polja kompetencija koja će biti od sve veće važnosti za direktore/ice tokom povećanja autonomija škola. U okviru razmjene iskustava austrijskih i ukrajinskih stručnjaka/inja se radi na tome kako na najbolji način integrirati sticanje ovih kompetencija u postojeće ponude stručnog usavršavanja. U prvom planu razmjene iskustava stoji sticanje društvenih i ličnih kompetencija direktora/ica škola. U zajedničkim seminarima se obrađuju sadržaji, isprobavaju i kontinuirano razmatraju metode. Razrađeni moduli se integriraju u ponude stručnog usavršavanja Univerziteta za menadžment obrazovanja i Instituta za usavršavanje nastavnika Odessa (LFI Odessa). Istovremeno se osposobljavaju treneri/ice Univerziteta za menadžment obrazovanja i LFI Odessa u provedbi novih modula obrazovanja.

  Primjer: Priručnik za nove direktore/ice, savjetnik i pratilac novih direktora/ica
  U Bosni i Hercegovini se u dogovoru sa svim ministarstvima obrazovanja i pedagoškim institutima u cijeloj državi radilo na Priručniku za nove direktore/ice. Razvijen je u uskoj saradnji sa Agencijom za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, ministarstvima obrazovanja oba entiteta i 9 kantona, kao i predstavnicima Brčko distrikta BiH. Težišta sadržaja koje priručnik obrađuje su: plan i program, upravljanje sukobima, rad na projektu, upravljanje uredom, sjednicama i organizacijsko upravljanje, ljudski resursi, strateško planiranje, marketing, pedagoški poslovi, osiguranje kvalitete/evaluacija, diverzitet, inkluzija i individualne potrebe za učenjem i saradnja između škola, roditelja i društva. U saradnji sa pedagoškim institutima OeAD podržava provođenje uvodnih radionica o korištenju Priručnika za direktore/ice u prvom mandatu.

 • Prenošenje novih ključnih kompetencija za sve raznovrsnije, sve više globalizovano društvo i tržište rada koje se sve brže mijenja je osnovna potreba obrazovanja. Ova činjenica, povezana sa rastućom orijentacijom ka kompetencijama, čini razvoj i uvođenje novih formi i okvira podučavanja i učenja jednim od prioriteta reforme obrazovanja u svim oblastima, s popratnim razvojem odgovarajućih ponuda za školovanje odn. za stručno usavršavanje i pripadajućih struktura za nastavnike/ice.

  Fokus rada OeAD se nalazi u razmjeni iskustava u oblastima: učenje bazirano na kompetencijama i ocjenjivanju uspjeha, novi okviri podučavanja i učenja za prenošenje ključnih kompetencija i individualizacija procesa podučavanja i učenja. Područja podudaranja kao što su ophođenje sa različitošću i obrazovanje za održivi razvoj su tematska težišta rada.

  Primjer: Uvođenje obrazovnih standarda na primjeru matematike i društvenih kompetencija. Odessa i regija Odessa:
  Uvođenje novih obrazovnih standarda predstavlja jedan od izazova ukrajinskim obrazovnim institucijama. Novi obrazovni standardi su zakonski izrađeni i priznati od strane Ministarstva obrazovanja i znanosti i od 2012. godine se postepeno uvode. Novi udžbenici i smjernice postoje, međutim, postoji i dalje potreba za potporom u praktičnoj implementaciji obrazovnih standarda i primjenom istih u nastavi. Uz to su potrebne i nove strategije učenja i podučavanja a s tim i nove ponude za stručno usavršavanje nastavnika/ica.

  Obrazovni standardi se u Ukrajini uvode prema predmetima i svaki pokriva nekoliko stručnih područja. Institut za usavršavanje nastavnika/ca Odessa i metodički centri su u okviru ovog projekta na primjeru predmeta Matematika – O.Š. a uz pomoć stručnjaka/inja Pedagoške visoke škole Gornje Austrije podržani pri razvoju ponuda za stručno usavršavanje i mjera podrške za nastavnike/ce u svrhu provedbe obrazovnih standarda i zajedničkog upravljanja istim u oblasti osnovnog obrazovanja. Rezultati projekta su sažeti u jednoj publikaciji.

  Analiza rezultata prethodnog projekta s ciljem provedbe obrazovnih standarda u predmetu Matematika je pokazala da je prije svega potrebno intenziviranje u provođenju otvorenog učenja kako bi se osigurali okviri učenja koji pored podučavanja stručnih kompetencija učenicima/ama omogućuju i društveno učenje. U okviru razvoja kvalitete regionalnog Instituta za usavršavanje nastavnika/ca Odessa obrazovna ponuda se prebacuje na module bazirane na kompetencijama. Pritom su već uvedeni moduli za demokratski odgoj, IT, kulturu i poduzetništvo, a društvene kompetencije se u ovom projektu prerađuju. Za poticanje sticanja društvenih kompetencija nije potrebna samo provedba odgovarajućih metoda. Tek interakcijom između primjene metoda, refleksije primjene i doživljaja društvene kompetencije kroz proširenje lične kompetencije omogućava se kompletna provedba okvira podučavanja i učenja u svrhu sticanja društvenih kompetencija. Stoga je potrebna provjera ovih procesa svih osoba uključenih u proces, što je u okviru ovog projekta osigurano i što se prenosi uz podršku austrijskih stručnjaka/inja, između ostalog i Pedagoške visoke škole Gornje Austrije. Ciljne grupe su prije svega mladi nastavnici/ce u pilot školama regije Odessa kao i metodičari/ke Instituta za usavršavanje nastavnika/ca Odessa i metodičkih centara iz područja Odessa. Na temelju ovih procesa učenja se u školama upravlja metodama za podučavanje društvenih kompetencija. Uzevši u obzir potrebe za stručnim usavršavanjem nastavnika/ca ponude za stručno usavršavanje Instituta za usavršavanje nastavnika/ca Odessa se prilagođavaju a uposlenici/e se obučavaju u podučavanju novih metoda.

  Primjer: Portfelji za učenje bazirani na kompetencijama. Albanija
  Albansko Ministarstvo obrazovanja je u školskoj 2016./2017. godini započelo sa sveobuhvatnim „Uvođenjem NPP-a zasnovanog na kompetencijama“. OeAD je podržao provedbu podučavanja i učenja zasnovanog na kompetencijama kroz razvoj i uvođenje portfelja za učenje učenicima/ama za predmete odn. oblasti učenja: maternji jezik, matematika, prirodne i društvene nauke i IT. U okviru projekta su razvijeni programi obuke za mentore/ice, institucije za monitoring i nastavnike/ce. Predstavnici 13 regionalnih uprava za obrazovanje, 30 direktora/ica škola i 100 nastavnika/ca iz 30 škola je obučeno u uvođenju portfelja za učenje. Ove škole služe kao resursni centri za uvođenje portfelja za učenje u drugim školama.

 • Osposobljavanje i usavršavanje stručnog obrazovanja orijentiranog ka praksi, koje fleksibilno reagira na potrebe tržišta koje se sve brže mijenjaju, koje posjeduje mehanizme za osiguranje kvalitete i koje nudi mnogobrojne ponude sa horizontalnom i vertikalnom prohodnošću, ima visok prioritet u Evropskoj Uniji i našim partnerskim zemljama.

  OeAD nudi pomoć u razvoju obrazovnih profila orijentiranih ka praksi te razvoju regionalnih školskih profila. Mi potičemo nove oblike saradnje između škole i privrede i savjetujemo oko izrade NPP-a i nastavnih materijala. Osim toga, važne komponente naših projekata su stručno usavršavanja nastavnika/ca, obuka multiplikatora/ica, usavršavanja direktora/ica u oblasti novih oblika menadžmenta i razvoja kvalitete kao i integracija informacionih i komunikacijskih tehnologija u srednjem stručnom obrazovanju (npr. u obliku Digital Business-a). Sadržajna težišta se nalaze u obrazovanju iz područja ekonomije, turizma i IT-a.

  Primjer: Poduzetničko učenje
  Unapređenje poduzetništva kao motora za ekonomski razvoj, ali i kao ključne kompetencije koja svakom pojedincu omogućuje najbolji mogući razvoj vlastitog potencijala, je prioritet razvoja u Europskoj Uniji i šire. U ovom kontekstu obrazovanje igra veliku ulogu. Međutim, za uspješno unapređenje poduzetničkog učenja potrebni su novi pristupi i okviri podučavanja i učenja kao i nova partnerstva sa privredom. Na osnovu iskustava sa implementacijom nastave Poduzeće za vježbu u Jugoistočnoj Evropi od 2001. godine OeAD od jeseni 2014. godine radi u vidu regionalnog projekta „Poduzetničko učenje“ („Entrepreneurship Learning“) sa stručnjacima/kinjama iz Albanije, Makedonije i sa Kosova na uvođenju novih metoda podučavanja i učenja. U sve tri zemlje se u srednjim stručnim školama predmet „Poduzetništvo“ predaje u najmanje jednom razredu. Cilj ovog projekta je doprinijeti poboljšanju kvalitete nastave u području poduzetničkog učenja u srednjim stručnim školama.

  U okviru projekta se izvršila obuka 17 multiplikatora/ica iz ove tri zemlje u podučavanju novih pristupa podučavanja i učenja za poduzetničko učenje te su razvijeni moduli usavršavanja za poduzetničko učenje. Oni predstavljaju osnovu za usavršavanje oko 250 nastavnika/ca u preko 130 srednjih stručnih škola u tri partnerske države u svrhu provedbe inovativnih pristupa za poticanje poduzetničkog učenja. Uporedo s tim razvijen je „Tool-kit“ koji je stavljen na raspolaganje srednjim stručnim školama pojedinih država za oblast „Poduzetničko učenje“. U okviru inovativnih pristupa podučavanja i učenja jedno težište predstavlja i saradnja škole i privrede.

  Primjer: VEN – Generiranje prihoda u srednjim stručnim školama i školama i koledžima
  Cilj projekta je da se zajedno s rukovoditeljima/cama i predstavnicima/ama škola poboljša mogućnost transparentnog generiranja prihoda u srednjim stručnim školama u svrhu poboljšanja kvalitete srednjih stručnih škola. U okviru projekta je u prvoj fazi na osnovu procjene potreba sedam srednjih stručnih škola sa potencijalom za generiranje prihoda podržano u tome da razviju odgovarajuće školsko poduzetništvo te da u okviru postojećih zakonskih uvjeta naprave prve korake ka transparentnom generiranju prihoda. Škole su razvile poslovne planove, sprovele iste u okviru obrazovnih profila za generiranje prihoda i uvele transparentni financijski menadžment koji je omogućio reinvestiranje dodatnih sredstava za poboljšanje kvalitete školskih ponuda.

  Pored toga su u jednoj pratećoj studiji prikupljene mogućnosti za generiranje prihoda u skladu sa postojećim zakonskim okvirom te su sa rukovoditeljima/cama relevantnih ministarstava razrađene preporuke o nužnim zakonskim promjenama potrebnim za učinkovito i transparentno generiranje prihoda i poboljšanje kvalitete srednjih stručnih škola.

  Na osnovu ovih iskustava će međuministarska radna grupa za generiranje prihoda biti podržana u razvoju akcionog plana za uvođenje generiranja prihoda u školama. U dogovoru sa relevantnim ministarstvima će se na temelju toga izraditi smjernice, obrasci i instrumenti za provedbu transparentnog generiranja prihoda i iznijeti potreba za ponudama za stručno usavršavanje i strukture podrške. U kooperaciji sa relevantnim partnerskim institucijama se razvijaju i pilotiraju odgovarajuće ponude za stručno usavršavanje na svim nivoima obrazovnog sistema. Pored toga međuministarska radna grupa dobija dodatnu podršku u pitanju prilagođavanja pravnim okvirima. OeAD/KKA u ovom projektu sarađuje sa Službom za razvoj Lihtenštajn (LED).

  Primjer: Saradnja škole i privrede u području turizma
  Preduvjet za visokokvalitetne srednje stručne škole relevantne za radno tržište je uska saradnja između srednjih stručnih škola i privrednih subjekata. Cilj regionalnog projekta „Saradnja škole i privrede“ je poboljšanje kvalitete praktičnog obrazovanja učenika/ica kroz unapređenje saradnje između partnera iz turističke privrede i turističko-ugostiteljskih škola. Pri tome je jedno od težišta organizacija kvalitetne stručne prakse. Među rezultate projekta spadaju izrada i usidrenje još jednog radnog profila školskih koordinatora/ica stručne praktične nastave kao interfejsa između škola i preduzeća, naročito u organizaciji stručnih praksi. Za provedbu novih radnih profila će se izraditi smjernice koje sadrže i mjere za usidrenje saradnje škole i privrede u školskom razvoju kvalitete. U svrhu boljeg protoka informacija između škola i preduzeća se razvijaju nacionalni web-portali i drugi mehanizmi diseminacije. Regionalno težište projekta omogućuje razmjenu iskustava na ovom polju između Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Austrije.

  Za usidrenje novog radnog profila koordinatora/ica stručne praktične nastave u obrazovni sistem se u cijeloj državi organiziraju radionice sa relevantnim interesnim grupama. Predstavnici/e od otprilike 50 škola, koje nude obrazovanje u oblasti turizma, će biti obučeni u poboljšanju saradnje sa privrednim subjektima u svrhu poboljšanja kvalitete stručnih praksi. Priručnik za koordinatore/ice stručne praktične nastave kao i Good-practice primjeri saradnje između škola i privrednih subjekata treba da podrže škole pri unapređenju njihove saradnje sa privrednim subjektima.

 • OeAD se u okviru svog rada obavezuje ophođenju sa raznolikošću i različitošću. Zbog toga ovo Udruženje planira svoje aktivnosti u skladu sa jednakim pristupom za sve iz oblasti obrazovanja, kulture i umjetnosti. Osnove rada su poštovati raznolikost i različitost ljudi, cijeniti njihovu individualnost i ličnost i pomagati i unapređivati potencijale svakog pojedinca. Ovakav stav se oslikava u našim radnim programima i izboru ciljnih grupa.

  Zbog toga se brinemo o tome da naši projekti u obrazovnom sistemu daju najveći mogući doprinos jednakom pristupu kvalitetnom obrazovanju svih aktera uz poštivanje njihovih raznolikosti i različitosti.

  Naša pažnja je pored toga usmjerena na projekte koji pomažu razvoj obrazovanja u svrhu jačanja jednakosti prava i socijalne inkluzije.

  Primjer: SEN (Special Education Needs) - Na putu ka inkluzivnoj školi
  Inkluzivno obrazovanje je u međuvremenu čvrsto usidreno u strategije i nacionalna zakonodavstva Republike Moldavije. Kako bi se pristup obrazovanju i kvalitet obrazovanja za djecu sa posebnim potrebama dugotrajno poboljšao i dalje postoji velika potreba za podrškom u provedbi. Psihosocijalni servisni centri i njihova Nacionalna služba za koordinaciju (Zentrum für Psychosoziale Assistenz) imaju ključnu ulogu u pružanju podrške školskoj inkluziji u svih 35 okruga Moldavije. Razmjena iskustava sa Austrijom i postojeća ekspertiza u oblasti inkluzije se na temelju rezultata prethodnih projekata koriste za jačanje kapaciteta i djelovanje Nacionalne službe za koordinaciju i svih 35 servisnih centara. Nacionalni centar se podržava pri kontinuiranom ujedinjenju i poboljšanju usluga savjetovanja servisnih centara i osiguranju kvalitete istih. Stručnjaci/kinje u servisnim centrima se obučavaju kako bi kroz svoj posao savjetovanja u školama i kroz direktni rad s djecom i omladinom s posebnim potrebama i njihovim okruženjem kompetentno i profesionalno doprinijeli uspješnijoj školskoj inkluziji.

  Austrijski/e stručnjaci/kinje rade sa svojim moldavskim kolegama/icama u okviru stručnih usavršavanja na temama oštećenje vida, oštećenje sluha i autizam. U vezi s ovim temama izlaze i publikacije na rumunjskom jeziku.

  Primjer: Gender (spol): Poticanje pristupa djevojaka tehničkim strukama
  U Albaniji kao i u Austriji su djevojke u tehničkim strukama nedovoljno zastupljene. Samo 18% svih učenika/ca srednjih stručnih škola u Albaniji su ženskog roda. IT sektor kao tehnička struka sa dobrim mogućnostima za zaposlenje i relativno visokim prihodima predstavlja bitnu oblast za poduzimanje mjera za povećanje pristupa i udjela djevojaka. U ovu svrhu se u 16 albanskih škola, koje nude tehničko obrazovanje u IT oblasti, izvode radionice, kako bi se djevojke i roditelji pridobili i oduševili IT-obrazovanjem. U radionicama se nastavnici/e intenzivno obučavaju u pitanjima: rodni koncepti, rodno osjetljive nastavne metode i razvoj rodno osjetljive školske kulture te bivaju podržani pri izradi rodno osjetljivih promotivnih materijala, aktivnosti i projekata. Izrađuje se akcioni plan za sve škole koji treba čvrsto da se ukorijeni i sprovede na svim školskim lokacijama.

  Primjer: Equity Scan
  „Equity Scan“ se vrši nad svim OeAD projektima u oblasti obrazovne saradnje kako bi se povećala Equity-relevantnost projekata.

 • Razmjena iskustava između stručnjaka/inja i nosilaca odluka na nacionalnom, regionalnom i evropskom nivou i razvoj odgovarajućih mreža postaju sve važniji element uspješnih reformi obrazovanja.

  Artikel Schwerpunkte Izgradnja i podrška obrazovnih mreža Razmjena iskustava između stručnjaka/inja i nosilaca odluka na nacionalnom, regionalnom i evropskom nivou i razvoj odgovarajućih mreža postaju sve važniji element uspješnih reformi obrazovanja. II. Round Table, Bildungsbeirat, Serbien 2010 Plenarsitzung I., Konferenz 2009 Plenarsitzung II., Konferenz 2009 Zahvaljujući kooperaciji sa ERI SEE, Education Reform Initiative of South Eastern Europe, OeAD/KKA doprinosi regionalnoj saradnji na obrazovnopolitičkom nivou. Uvezivanjem resursa sa relevantnim partnerskim institucijama regionalna težišta u EU-procesu integracije podržavaju se u takozvanim Clusters of Knowledge.

  Primjer: Western Balkans Alliance for Work Based Learning (Izgradnja zapadnobalkanskog saveza za učenje bazirano na praksi):
  Konferencija u Beču: Building a Western Balkans Alliance for Work Based Learning (Izgradnja zapadnobalkanskog saveza za učenje bazirano na praksi)) - Austrija podržava zemlje zapadnog Balkana pri poboljšanju obrazovnih i sistema za stručno usavršavanje (18. maj 2015. godine, na poziv Saveznog ministarstva za obrazovanje (BMB), Saveznog ministarstva za nauku, istraživanja i ekonomiju (BMWFW), Saveznog ministarstva za Evropu, integraciju i vanjske poslove (BMEIA), Austrijske razvojne agencije (ADA), Privredne komore Austrije (WKÖ) i OeAD).

  Novinska obavijest BMB-a:

  „Kvalitetno obrazovanje je temelj uspješne karijere i najbolja zaštita od nezaposlenosti. Upravo učenje kroz praksu je najbolji model koji na internacionalnom nivou izaziva veliki interes. Stoga želimo i druge zemlje podržati pri izgradnji uspješnog obrazovnog sistema. Uvezivanjem austrijskih preduzeća sa njihovim proizvodnim pogonima nastaje dodatna vrijednost za domaću ekonomiju“, naglašava dokancelar Reinhold Mitterlehner povodom internacionalne konferencije zapadnog Balkana koja se održava danas u Beču. Ista se održava pod motom „dvojno stručno obrazovanje i ostali oblici učenja usmjerenog ka radnom mjestu“. Austrija se u okviru berlinskog procesa u augustu 2015. godine izjasnila da će u ovom segmentu podržati zemlje zapadnog Balkana.

  Na poziv Saveznog ministarstva za nauku, istraživanja i ekonomiju (BMWFW), Saveznog ministarstva za obrazovanje i žene (BMBF), Saveznog ministarstva za Evropu, integraciju i vanjske poslove (BMEIA) su se u Beču 18. maja 2016. godine sastali internacionalni/e stručnjaci/kinje za radno pravo i obrazovanje kao i visokorangirani predstavnici zemalja zapadnog Balkana. Na konferenciji organiziranoj zajedno sa Privrednom komorom Austrije (WKÖ), Austrijskom razvojnom agencijom (ADA) i KulturKontakt-om Austria (KKA) je u fokusu regionalni dijalog između politike, ustanova za srednje stručno obrazovanje, sudionika privatnog sektora i civilnog društva. Na osnovu inovativnih partnerstava između obrazovnog i privatnog sektora se ubuduće treba intenzivirati zajednička saradnja i poticati identificiranje i korištenje sinergija već započetih aktivnosti, naročito onih koje podržava Austrija.

  Srednje stručno obrazovanje je u Austriji već godinama težište i sastavni dio razvojne saradnje. Tako se u partnerskim zemljama EZA-e (razvojne saradnje) kroz različite projekte i programe aktivno podržavaju procesi reforme u oblasti obrazovanja. „Dobro obučeno stručno osoblje je preduslov za investicije i samim tim i za ekonomski rast, radna mjesta. Stabilna ekonomija u našem neposrednom susjedstvu na zapadnom Balkanu je u našem vlastitom interesu, te je zbog toga iznimno važno doprinijeti poticanju dvojnog obrazovanja“ odlučno izjavljuje ministar vanjskih poslova Sebastian Kurz. „Dobro obrazovanje otvara ljudima perspektive i priprema ih za izazove sve jače globalne ekonomije.“

  „Odlučujuće je da u okviru srednjeg stručnog obrazovanja postoji raznovrsna ponuda i da mladi mogu završiti stručno obrazovanje u skladu s ličnim interesima i talentima. Upravo u ovom segmentu BMBF počinje sa svojom saradnjom sa zemljama zapadnog Balkana. OeAD/KKA i austrijski izaslanici za obrazovanje su preko 25 godina kroz dugotrajne projekte podržavali reforme u obrazovanju i usavršavanja u partnerskim zemljama. Tako se npr. u uskoj saradnji s nadležnim tijelima i socijalnim partnerima poboljšala kvaliteta stručnih praksi u gotovo 60 turističkih škola u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. U Albaniji se radi na povećanju pristupa djevojaka IT strukama. Preko 130 srednjih stručnih škola u Albaniji, Makedoniji i na Kosovu imaju podršku u poticanju Entrepreneurship Education (poduzetničkog obrazovanja). Sa ovakvim pothvatima se znatno poboljšavaju šanse pristupa mladih na radno tržište“ smatra Hanspeter Huber, rukovoditelj odjela za internacionalne poslove BMBF-a.

  Za kraj konferencije su se svi učesnici/e usaglasili u vezi „Western Balkans Alliance for Work Based Learning“ (Saveza zemalja zapadnog Balkana za učenje bazirano na praksi), zajedničkih principa i inicijativa u svrhu daljeg razvoja visokokvalitetnih sistema za srednje stručno obrazovanje u oblasti učenja usmjerenog ka radnom tržištu na zapadnom Balkanu. Prerađena zajednička izjava je u julu 2016. godine predstavljena na trećem samit zemalja zapadnog Balkana u Parizu.

  Link: za zajedničku izjavu