Republik Nordmazedonien

Shkup

Në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e аrsimit shkencës të Maqedonisë së Veriut dhe Qendrën për arsim profesional dhe trajnim, OeAD realizon projekte arsimore që përqendrohen në arsimin dhe trajnimin profesional. Projektet mbikëqyren nga Zyra rajonale e OeAD në Tiranë.

Specializimi:

  • Trajnim profesional
  • Zhvillimi i cilësisë: Fokusimi në bashkëpunimin ndërmjet shkollave dhe kompanive

Shembull:

Projekti rajonal: Sigurimi i cilësisë për punën e koordinatorëve për lidhje me kompanitë (Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut)

Objektivi: Rritja e cilësisë së të mësuarit në vendin e punës në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut

Periudha: 2022-2024

Grupi i synuar i drejtpërdrejtë në Maqedoninë e Veriut: Rreth 80 koordinatorë për lidhje me kompanitë, drejtorë shkollash dhe mësues nga rreth 80 shkolla profesionale, rreth 30 kompani.

Grupi i synuar indirekt: rreth 11.500 nxënës.

Sfondi
Përmes futjes së trajnimit dual dhe vendosjes së detyrueshme të punës në kompani në arsimin dhe trajnimin profesional me bazë në shkollë, Maqedonia e Veriut ka ndërmarrë hapa për të përforcuar të mësuarit në punësim në mënyrë që të rrisë rëndësinë e tregut të punës në arsimin dhe trajnimin profesional.

“Koordinator për lidhje me kompanitë” është, në shkollat profesionale, ndërthurja me komunitetin e biznesit përgjegjës për komunikimin dhe bashkëpunimin me ndërmarrjet, veçanërisht në lidhje me organizimin e formave të ndryshme të të mësuarit në kompani.

Qëllimi i projektit është të përforcojë ofruesit e APT-së si partnerë kompetentë të sektorit privat. Fokusi është në rritjen e cilësisë së të mësuarit në kompani duke futur procese efektive në organizimin e formateve të ndryshme të të mësuarit në kompani dhe masat përkatëse të sigurimit të cilësisë.

Rezultatet:

  • Trajnimi tematik i 80 koordinatorëve për lidhje me kompanitë.
  • Aktivitete për ngritjen e vetëdijes për kompanitë.
  • Krijimi i “komuniteteve mësimore” kombëtare për zhvillimin e vazhdueshëm profesional të “koordinatorëve për lidhje me kompanitë” me qëllim mbështetjen e tyre në përmbushjen e detyrave të tyre si lidhje me sektorin privat.
  • Futja e masave të sigurimit të cilësisë dhe zhvillimit të cilësisë për të mbështetur efektivitetin dhe efikasitetin e funksionit të koordinatorëve për lidhje me kompanitë, veçanërisht në organizimin e të mësuarit në kompani.