Republik Nordmazedonien

Скопје

Во тесна соработка со Министерството за образование и наука на Северна Македонија и Центарот за стручно образование и обука, ОЕАД спроведува образовни проекти кои се фокусираат на стручното образование и обука. Проектите се надгледувани од Регионалната канцеларија на ОЕАД во Тирана.

Специјализација:

  • Професионална обука
  • Развој на квалитет: Фокус на соработката помеѓу училишта и компании

 

Пример:

Регионален проект: Обезбедување квалитет за работата на координаторите за врски со компаниите (Албанија, Косово, Северна Македонија)

Цел: Зголемување на квалитетот на учењето преку работа во Албанија, Косово и Северна Македонија

Период: 2022 – 2024

Директна целна група во Северна Македонија: околу 80 координатори за врски со компаниите, директори на училишта и наставници од околу 80 стручни училишта, околу 30 компании.

Индиректна целна група: Околу 11.500 ученици.

Контекст
Преку воведувањето на дуалната обука и задолжителните работни места во компаниите во стручното образование и обука во училиштата, Северна Македонија презеде чекори за зајакнување на учењето во вработувањето со цел да се зголеми релевантноста на стручното образование и обука на пазарот на трудот.

"Координатор за врски со компании" значи, во стручните училишта, врска со бизнис заедницата одговорна за комуникација и соработка со компаниите, особено во однос на организацијата на различни форми на учење преку работа.

Целта на проектот е да се зајакнат понудувачите на стручно образование и обука како компетентни партнери на приватниот сектор. Фокусот е на зголемување на квалитетот на учењето во компанијата преку воведување на ефективни процеси во организацијата на различни формати на учење во компанијата и соодветни мерки за обезбедување квалитет.

Резултати:

  • Тематска обука на 80 координатори за врски со компаниите.
  • Подигање на свеста за активностите на компаниите.
  • Воспоставување на национални "заедници за учење" за континуиран професионален развој на "координаторите за врски со компаниите" со цел да ги поддржи во исполнувањето на нивните задачи како врска со приватниот сектор.
  • Воведување на мерки за обезбедување квалитет и мерки за развој на квалитет за поддршка на ефективноста и ефикасноста на функцијата на координаторите за врски со компаниите, особено во организацијата на учењето во компанија.