Republik Kosovo

Prishtinë

Në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Arsimit të Kosovës, OeAD realizon projekte në fushën prioritare të aftësimit profesional. Projektet menaxhohen nga zyra rajonale e OeAD në Tiranë.

Fokusimi:

  • Formimi profesional
  • Zhvillimi i cilësisë: Fokusimi në bashkëpunimin shkollë-biznes

Shembull: 

Projekti rajonal: Sigurimi i cilësisë për punën e koordinatorëve ekonomikë (Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut)

Objektivi: Rritja e cilësisë së mësimit biznesor në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut

Periudha: 2022- 2024

Grupi i synuar i drejtpërdrejtë në Kosovë: Rreth 60 koordinatorë biznesi, drejtorë/e dhe mësimdhënës  nga rreth 60 shkolla profesionale, rreth 40 kompani.

Grupi i synuar indirekt: Rreth 35,500 nxënës nga shkollat ​​profesionale

Sfondi
Përmirësimi i cilësisë së aftësimit profesional përmes fuqizimit të formateve të ndryshme të mësimit të bazuar në punë është prioritet reformues i Ministrisë së Arsimit të Kosovës. "Koordinatorët biznesor" janë ndërlidhja me biznesin në shkollat ​​profesionale, të cilët janë përgjegjës për komunikimin dhe bashkëpunimin me kompanitë, veçanërisht në lidhje me organizimin e formateve të ndryshme të të mësuarit të bazuar në kompani.

Qëllimi i projektit është të forcojë ofruesit e shkollimit profesional si partnerë kompetentë të sektorit privat. Fokusi është në rritjen e cilësisë së të nxënit të bazuar në punë nëpërmjet futjes së proceseve efektive në organizimin e formateve të ndryshme të të nxënit të bazuar në punë dhe masave të duhura të sigurimit të cilësisë.

Rezultatet:

  • Mbështetje intensive dhe trajnimi i 10 shkollave pilot në prezantimin e proceseve efektive të bashkëpunimit me kompanitë në organizimin e të mësuarit në kompani.
  • Një hartë e partnerëve të mundshëm të bashkëpunimit të kompanisë për 10 shkollat ​​pilot.
  • Kurse tematike trajnimi për koordinatorët e biznesit.
  • Aktivitete ndërgjegjësuese për kompanitë për rëndësinë e të mësuarit të korporatës
  • Krijimi i një “komuniteti mësimor” kombëtar për zhvillimin e vazhdueshëm profesional të koordinatorëve biznesor të të gjitha shkollave profesionale me qëllim mbështetjen e tyre në përmbushjen e detyrave të tyre si ndërfaqe me sektorin privat.
  • Prezantimi i masave të sigurimit të cilësisë dhe zhvillimit të cilësisë që mbështesin efektivitetin dhe efikasitetin e funksionit të koordinatorëve biznesor, veçanërisht në organizimin e mësimit të bazuar në punë.