Republica Moldova

Chişinău

Biroul de proiect OeAD în Chișinău există din noiembrie 2003. În colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și organizațiile locale acesta implementează proiecte în vederea sporirii calității învățământului profesional tehnic și consolidării educației incluzive în Republica Moldova.

Domenii prioritare:

 • Educația incluzivă
 • Învățământul profesional tehnic

Exemple:

I-VET – Învățământul profesional tehnic incluziv în Republica Moldova
(Durata proiectului: 2018–2021)
Educația incluzivă este foarte bine ancorată în strategiile și cadrul legal național al Republicii Moldova. Pentru a susține punerea în aplicare a obiectivelor strategice în domeniul educației incluzive, au fost create în ultimii ani structuri de sprijin instituțional, în special Serviciile de asistență psihopedagogică (SAP-urile), care sunt active în fiecare raion și oferă sprijin instituțiilor de învățământ general în implementarea educației incluzive. În timp ce în învățământul general au fost făcute progrese esențiale în implementarea educației incluzive, incluziunea în domeniul învățământului profesional tehnic este abia la începuturi. În cadrul proiectului I-VET Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova este susținut în implementarea învățământului profesional tehnic incluziv și în dezvoltarea cadrului legal corespunzător. În cadrul a nouă instituții de învățământ profesional tehnic s-au pilotat din anul de învățământ 2018/2019 abordări promițătoare privind învățământul profesional tehnic incluziv și fezabilitatea acestuia. Aceste instituții dispun acum de competențele necesare pentru planificarea și implementarea unui proces educațional incluziv. În prezent, în cooperare între experții austrieci și moldoveni este elaborat un ghid privind învățământul profesional tehnic incluziv. Acesta va fi pus la dispoziția tuturor celor 89 instituții profesional tehnic din Republica Moldova. În plus, dezvoltarea cadrului legal a fost sprijinită în strânsă cooperare cu toate părțile interesate relevante. Astfel au fost create reglementări clare privind tranziția de la învățământul general la învățământul profesional tehnic, și de asemenea au fost transpuse în legislație bazele metodologice și didactice și a fost creată posibilitatea individualizării planurilor educaționale și a instruirii profesional tehnice cu calificare parțială. Faza actuală a proiectului presupune capacitarea structurii Serviciilor de asistență psihopedagogică în vederea extinderii activității de consiliere privind incluziunea cu succes a tinerilor cu cerințe educaționale speciale în instituțiile de învățământ profesional tehnic. Activitățile de instruire pentru colaboratorii Serviciilor de asistență psihopedagogică (SAP) au scopul de a extinde know-how-ul acestora atât în domeniile de instruire practică, calificare parțială, modalități de examinare/evaluare în învățământul profesional tehnic, precum și în orientarea profesională și ghidarea în carieră, pentru a putea sprijini cât mai eficient instituțiile de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova în implementarea educației incluzive.

Grupuri țintă directe:

 • Funcționarii Ministerului Educației, Culturii și Cercetării implicați în elaborarea cadrului legal și strategic pentru învățământul profesional tehnic incluziv, cca. 5 persoane
 • Toate cele 89 instituții de învățământ profesional tehnic, inclusiv corpul didactic și echipele manageriale ale instituțiilor
 • 35 de Servicii de asistență psihopedagogică din toate regiunile Republicii Moldova, cca. 50 persoane
 • Echipa managerială și colaboratorii Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică (CRAP), cca. 5 persoane

Grupul țintă indirect:

 • 845 tineri cu cerințe educaționale speciale din cadrul tuturor instituțiilor de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova.

FA-VET – AUTOGESTIUNEA FINANCIAR-ECONOMICĂ A INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL TEHNIC
(Durata fazei a 3-a a proiectului: 2017 – 2020)
Instruirea profesională a tinerilor în scopul sporirii oportunităților acestora pe piața forței de muncă reprezintă o prioritate pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Pentru o conexiune mai bună a formării profesionale cu piața forței de muncă sunt necesare două domenii de competență deosebit de importante: medierea gândirii antreprenoriale, precum și abilitățile practice relevante pentru piața forței de muncă. Activitățile de antreprenoriat vin să completeze aspectul practic al formării profesionale și generează, de asemenea, resurse suplimentare pentru un proces educațional calitativ. Datorită autogestiunii financiar-economice instituțiile de învățământ profesional tehnic au posibilitatea de a utiliza veniturile generate în cadrul activităților de antreprenoriat pentru dezvoltarea proprie. Proiectul FA-VET este a treia etapă extinsă a proiectului VEN (Veniturile din expertiza noastră: Generarea veniturilor în instituțiile profesional tehnice din Republica Moldova). În prima fază, în strânsă cooperare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului au fost pilotate cu succes în cadrul a șapte instituții pilot modelele de activități de antreprenoriat în instituție, cu implicarea elevilor. În baza experienței acumulate în faza de pilotare, au fost elaborate recomandări pentru ajustările necesare ale cadrului juridic și administrativ. În a doua fază a proiectului a fost susținută implementarea recomandărilor elaborate la nivel ministerial. La 1 octombrie 2018 a fost instituită autogestiunea financiar-economică extinsă a instituțiilor de învățământ profesional tehnic. În a treia fază a proiectului instituțiile de învățământ profesional tehnic au fost susținute, în cele din urmă, în crearea unor mecanisme pentru o autogestiune financiar-economică eficientă și transparentă și generarea de venituri și s-au dezvoltat capacități pentru o susținere durabilă a instituțiilor în acest domeniu în sistemul învățământului profesional tehnic. Directorii celor 89 instituții de învățământ profesional tehnic au beneficiat de pregătire privind noile procese și sporirea capacităților lor manageriale în domeniul activităților de antreprenoriat în instituție. Echipele de contabili au fost, de asemenea, instruite în aplicarea noilor proceduri financiare și au fost însoțite de un expert local în gestionare timp de un an. Acest lucru a facilitat sprijinirea tuturor celor 89 instituții de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova în implementarea activităților de antreprenoriat și a autogestiunii financiar-economice. În același timp, au fost dezvoltate module de instruire continuă și ancorate în cadrul Centrelor de excelență din Republica Moldova pentru a sprijini crearea de oferte educaționale de formare continuă corespunzătoare la nivel local. Proiectul a fost realizat în colaborare cu Fundația Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED).

Grupuri țintă directe:

 • Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, în special Direcția Învățământ profesional tehnic precum și Direcția Finanțe
 • Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în special Direcția responsabilă de colegii
 • 7 Centre de excelență în toate ariile de specialitate, care doresc să ofere instruiri la tema Autogestiunea financiar-economică a instituțiilor de învățământ profesional tehnic și Activitățile de antreprenoriat în instituțiile de învățământ profesional tehnic (în cooperare cu ONG CEDA)
 • Echipele manageriale și administrative ale celor 89 instituții de învățământ profesional tehnic.

Grupul țintă indirect:

 • Cca. 44.348 tineri din instituțiile de învățământ profesional tehnic.

MFC – MANAGEMENT FOR CHANGE
(Durata proiectului: 2020 – 2022)
Hotărârea de Guvern cu privire la finanțarea în bază de cost per elev a instituțiilor publice de învățământ profesional tehnic, în vigoare din 1 octombrie 2018, creează nou spațiu de manevră pentru managementul instituțiilor. Însă aceste libertăți reprezintă, în același timp, noi provocări pentru managementul instituției. Procesele, care anterior erau reglementate de către stat, necesită acum un management efectiv și bine direcționat, pentru a putea valorifica pe deplin potențialul instituției și a asigura dezvoltarea calitativă a acesteia. Prin urmare, obiectivul prezentului proiect „MFC – Management for Change“ este de a dezvolta, în cooperare cu trei instituții de formare continuă din Republica Moldova și experți de la Universitatea pedagogică din Austria Inferioară, o ofertă de formare continuă pentru managerii instituțiilor, care să corespundă necesităților și provocărilor actuale ale echipelor manageriale din cadrul instituțiilor de învățământ profesional tehnic și să le consolideze în activitatea lor. În trei instituții de formare continuă din regiunile nord, centru și sud se vor institui module de instruire continuă în domeniile liderism, managementul schimbărilor și asigurarea calității.

Grupurile țintă directe:

 • Trei instituții de formare continuă din Moldova în regiunile nord, centru și sud Formatori (cca. 3 persoane/instituție)
 • Până la 15 instituții de învățământ profesional tehnic din regiunile nord, centru și sud, care vor participa la activitățile de instruire în cadrul fazei de pilotare (cca. 5 persoane/instituție)

Grupurile țintă indirecte:

 • Echipele manageriale ale tuturor celor 89 instituții de învățământ profesional tehnic 485 persoane în anul de învățământ 2018/2019
 • Elevii celor 89 instituții de învățământ profesional tehnic 44.348 persoane în anul de învățământ 2018/2019
Personen präsentieren Flipchart-Bögen © OeAD/OeAD
Personen diskutieren auf einem Podium © OeAD/OeAD
Menschen sitzen in einem Saal und hören jemandem zu © OeAD/OeAD
Drei Workshopteilnehmerinnen diskutieren am runden Tisch über Ergebnisse © OeAD/OeAD

Despre domeniu:

alle ausklappenalle einklappen
 • În numele Ministerului Federal Austriac al Educaţiei şi Afacerilor Femeilor, departamentul de Cooperare Educaţională promovează schimbul şi cooperarea între instituţiile de învăţămînt din Europa de Est şi Sud–Est şi Austria în scopul de a sprijini reformele în domeniul educaţiei durabile la nivel pre – universitar.

  Proiectele sunt implementate prin intermediul birourilor de proiect care sunt conduse de coordonatorii educaţionali Austrieci.

  Partenerii proiectelor OeAD includ ministerele responsabile pentru educație și formare profesională la nivel pre-universitar, agenţii educaţionale, instituţii de formare a profesorilor, direcţiile de învăţămînt regionale, şcoli şi alţi actori relevanţi din ţările partenere ale OeAD şi în Austria. Adiţional OeAD susţine Ministerului Federal Austriac al Educaţiei şi Afacerilor Femeilor în implementarea programelor de mobilitate în cadrul “Centrului de Serviciu al Ministerului pentru Programe Internaționale de mobilitate” şi în coordonarea domeniului prioritar 9 a Strategiei UE pentru regiunea Dunării, “Investiții în oameni și abilităţi”.

  Obiectivele

  • OeAD promovează forme inovatoare de învățare reciprocă în cadrul și între sistemele de învățământ pentru a promova managementul schimbării direcționate.
  • Accentele tematice ale OeAD sunt orientate către priorităţile de dezvoltare comună de interfaţă între evoluţia educaţiei naţionale şi cele la nivelul UE. Un domeniu prioritar în acest context este educaţia vocaţională.
  • Multilingvismul și diversitatea sunt în continuă creștere în școli din Austria. OeAD promovează dialogul și cooperarea între instituții de învățământ din Austria și principalele țări de origine a copiilor din familii cu o istorie migranționistă.

  Proiecte şi Activităţi

  În contextul proiectelor sale care oferă suport durabil pentru reformele educaționale, OeAD organizează măsuri de formare profesională și servicii de consiliere, activități de învățare reciprocă, conferințe, mese rotunde și ateliere de lucru axate pe următoarele domenii:

  • Dezvoltarea calităţii și managementul educației
  • Dezvoltarea educaţiei vocaţionale şi trainingurilor bazate pe practică
  • Promovarea cooperării între şcoli şi sectorul de afaceri
  • Introducerea noilor strategii de predare/învăţare pentru a promova învăţarea individualizată bazată pe competenţe
  • Promovarea rețelelor educaționale pentru a sprijini managementul schimbării
  • Promovarea incluziunii sociale în educație și dezvolatrea unei abordări respectuoasă şi constructive care face faţă diversităţii
  • Promovarea educației pentru dezvoltare durabilă
 • Coordonatorii educaționali promovează în numele Ministerului Federal Austriac al Educației și Afacerilor Femeilor și OeAD schimbul și cooperarea între instituțiile de învățămînt din Europa de Este și Sud și Austria.

  Rețeaua Coordonatorilor Educaționali cuprinde ambele birouri regionale Tirana, responsabile pentru Albania, Kosovo și Macedonia iar Sarajevo cu reponsabilitate pentru Bosnia-Herzegowina, Serbia și Montenegro, precum și birourile de proiecte din Chișinău, Odessa și St. Petersburg.

  Proiectul regional Tirana:
  Proiectul regional Sarajevo:
  Proiectul regional Chişinău:
  Proiectul regional Odessa:
  Proiectul regional St. Petersburg:

Aspectele conținuturilor cheie

alle ausklappenalle einklappen
 • Un domeniu prioritar al evoluției curente a educației în Austria și în țările noastre partenere îl reprezintă abordarea nouă și instrumentele pentru dezvoltarea calității.

  Implementarea cu succes a standardelor educaționale, a evaluării externe standardizate a performanțelor, a dezvoltării calității școlare și a întrebărilor cu privire la utilizarea rezultatelor evaluării pentru managementul în domeniul educației presupune schimbări fundamentale în organizarea procesului de predare-învățare și în managementul educației.

  OeAD oferă în acest sens servicii speciale de consiliere în domeniul “Management of Change”. Proiectele cuprind măsuri de formare inițială și continuă, respectiv componenta Train-the-Trainer în domeniile managementului educațional, dezvoltarea calității la nivel școlar sau crearea și implementarea noilor instrumente și măsuri de asigurare a calității. Activitățile noastre susțin schimbul de experiență cu experți din Austria la nivel național și regional. Alte oferte cuprind consilierea în domeniul dezvoltării activităților de Peer Learning și a rețelelor educaționale pentru dezvoltarea calității.

  Exemplu: Proiectul Twinning din Kosovo
  În proiectul Twinning finanțat de UE "Support for the Implementation of the Kosovo Education Strategic Plan" (2014-2016), Finlanda și Austria susțin Ministerul Educației din Kosovo și alte instituții relevante din domeniul educației în introducerea unui curriculum nou, bazat pe competențe, școîn crearea și introducerea unui sistem de dezvoltare a calității pentru domeniul preuniversitar. OeAD, în calitate de partener junior din partea Austriei, a fost responsabil de componenta dezvoltării calității. Împreună cu o echipă de experți austrieci au fost introduse în procesul de reformă din Kosovo experiențele austriece în conceperea și implementarea ICÎT/QIBB (Inițiativa calității în învățământul profesional-tehnic) și SQA (calitatea școlară în învățământul general). Într-un proces consultativ extins cu părțile interesate relevante din Kosovo au fost analizate mecanismele existente ale asigurării calități. În „Strategia asigurării calității pentru domeniul preuniversitar“, adoptată de Guvernul din Kosovo, au fost identificate prioritățile reformei pentru inițierea unui sistem complex de asigurare a calității în domeniul școlar. Pentru implementarea noilor mecanisme de asigurare a calității la nivel școlar, administrativ-teritorial șteministerial, Kosovo a beneficiat de susținere, pe de o parte, în dezvoltarea unui regulament corespunzător și a unei noi Legi privind inspecția școlară. Pe de altă parte, s-a oferit suport în crearea ofertelor de instruire adecvate. Astfel a fost elaborat un curs de instruire pentru coordonatori în asigurarea calității școlare, 10 traineri locali au fost formați în scopul implementării acestui curs și au fost instruiți cca 200 coordonatori în asigurarea calității școlare. Complementar acestor activități, la nivel administrativ-teritorial, în 24 dintre cele 36 direcții pentru educație au mai fost instruiți coordonatori în asigurarea calității în susținerea și monitorizarea asigurării calității școlare. În final, au fost instruiți în desfășurarea evaluării școlare externe câte doi inspectori școlari din toate inspectoratele școlare regionale.

  Exemplu: noi cerințe de competență față de managerii școlari în Ucraina
  În Ucraina noua Lege a Educației este în curs de examinare. În cadrul acestei legi este planificată o extindere a autonomiei școlare pentru toate tipurile de școli. O autonomie școlară consolidată înseamnă, de asemenea, noi cerințe de competență față de managerii școlari. Un nou profil al cerințelor bazat pe competențe trebuie să contribuie la implementarea reformei educației.

  Experți de la Universitatea de Management Educațional din Kiev, o instituție centrală de instruire inițială și continuă a managerilor școlari din întreaga Ucraină, de la Institutul de Instruire Continuă a Pedagogilor din Odessa, de la Universitatea Pedagogică din Steiermark precum și OeAD/KKA au identificat domeniile de competențe, care vor deveni tot mai importante pentru managerii școlari în contextul creșterii autonomiei școlare. În procesul schimbului de experiență între experții austrieci și ucraineni, se lucrează asupra întrebării cum poate fi integrată cel mai bine dobândirea acestor competențe în oferta de instruire continuă existentă. Schimbului de experiență este axat în primul rând pe dobândirea competențelor sociale și ale autocompetențelor de către managerii școlari. Conținuturile sunt elaborate în cadrul unor seminare comune, metodele sunt testate și analizate pe parcurs. Modulele elaborate sunt integrate în oferta de instruire continuă a Universității de Management Educațional și a Institutului de Instruire Continuă a Pedagogilor din Odessa. Paralel are loc instruirea formatorilor de la Universitatea de Management Educațional și de la Institutul de Instruire Continuă a Pedagogilor din Odessa în implementarea noilor module de instruire.

  Exemplu: ghid pentru noii manageri școlari, ghid însoțitor pentru managerii școlari numiți recent în funcție
  În Bosnia și Herțegovina s-a elaborat, de comun acord cu Ministerele Educației și institutele pedagogice din țară, un ghid pentru managerii școlari numiți recent în funcție. Partenerii proiectului care au participat la elaborare au fost: reprezentanții agenției pentru educație preșcolară, primară și gimnazială din Bosnia și Herțegovina, reprezentanții Ministerelor Educației ambelor entități și 9 cantoane precum și reprezentanții districtului Brčko. Aspectele-cheie discutate în ghid sunt: program și planificare, managementul conflictelor, lucrul în proiecte, managementul de oficiu și de birou, managementul ședințelor și organizării, managementul personalului, planificarea strategică, marketing, lucrul pedagogic, asigurarea calității/evaluarea, diversitatea, incluziunea și necesitățile individuale de învățare și colaborarea dintre școală, părinți și comunitate. În cooperare cu institutele pedagogice OeAD continuă să susțină desfășurarea atelierelor de inițiere în utilizarea ghidului de către managerii școlari în primul lor an de activitate.

 • Transmiterea noilor competențe-cheie unei societăți tot mai diverse și globalizate este o preocupare de baza a educației, mai ales în condițiile în care piața muncii este în continuă schimbare. Acest lucru, împreună cu orientarea crescândă către competențe, face ca dezvoltarea și introducerea noilor forme și a noului cadru de predare-învățare să devină o altă prioritate a reformelor educaționale în toate domeniile, ceea ce presupune și dezvoltarea ofertelor de formare inițială și continuă corespunzătoare pentru profesori și a structurilor adiacente.

  Activitatea OeAD se axează pe schimbul de experiență în domeniul de învățare bazată pe competențe și pe evaluarea performanței, în domeniul cadrului nou de predare-învățare în vederea transmiterii competențelor-cheie și cel de individualizare a procesului de predare-învățare. Domenii transversale, cum ar fi abordarea diversității și educația pentru o dezvoltarea durabilă, constituie un obiectiv important al activității.

  Exemplu: Introducerea standardelor educaționale după exemplul matematicii și a competențelor sociale. Odessa și regiunea Odessa:
  Introducerea noilor standarde educaționale reprezintă una dintre provocări pentru instituțiile de învățământ din Ucraina. Noile standarde educaționale au fost elaborate din punct de vedere legislativ, au fost aprobate de Ministerul Educației și Științei și începând din anul 2012 se implementează treptat. Există manuale și ghiduri noi, dar încă este nevoie de sprijin în implementarea practică a standardelor educaționale și punerea în aplicare a acestora în procesul educațional. În acest scop sunt necesare noi strategii de predare-învățare, în consecință, noi oportunități de formare pentru profesori.

  Standardele educaționale sunt implementate în Ucraina conform disciplinelor, acoperind mai multe domenii. În cadrul proiectului, cu ajutorul experților Universității Pedagogice din Austria Superioară, Institutul de Instruire Continuă a Pedagogilor din Odessa și centrele metodice au fost susținute în elaborarea ofertelor de instruire continuă și măsurilor de sprijin pentru cadrele didactice în vederea implementării standardelor educaționale în școala primară, precum și în pilotarea comună a acestora. Acest lucru s-a realizat în baza exemplului disciplinei matematica în școala primară. Rezultatele proiectului au fost rezumate într-o publicație.

  O analiză a rezultatelor proiectului anterior de implementare a standardelor educaționale la disciplina matematica a arătat că este nevoie, în special, de o aprofundare a implementării învățării deschise, pentru a putea crea un cadru de învățare care, pe lângă transmiterea competențelor de specialitate, face posibilă și însușirea competențelor sociale. În cadrul dezvoltării calității la Institutul de Instruire Continuă a Pedagogilor Odessa, oferta educațională a institutului a fost modificată și este prezentă acum sub formă de module de competență. Au fost deja implementate module la subiectele: educație democratică, IT, cultură și antreprenoriat. Competențele sociale sunt prelucrate în cadrul acestui proiect. Pentru a promova dobândirea competențelor sociale, nu este necesară doar implementarea metodelor corespunzătoare. O implementare completă a cadrului de predare-învățare în scopul dobândirii competențelor sociale este posibilă doar prin interacțiunea dintre aplicarea metodelor, reflecția asupra aplicării și trăirea competențelor sociale prin extinderea auto competenței.

  De aceea, fiecare persoană implicată trebuie să parcurgă aceste procese, lucru asigurat în cadrul proiectului de către experții austrieci, printre care și de la Universitatea Pedagogică din Austria Superioară. Grupul țintă îl constituie, în special, cadrele didactice tinere de la școlile pilot din regiunea Odessa, precum și metodiștii din cadrul Institutului de Instruire Continuă a Pedagogilor din Odessa și de la centrele metodice din aceeași regiune. În baza acestor procese de învățare în școli se pilotează metode de transmitere a competențelor sociale. În baza necesarului de formare a cadrelor didactice oferta educațională a Institutul de Instruire Continuă a Pedagogilor din Odessa este adaptată, iar colaboratorii sunt instruiți în transmiterea noilor metode.

  Exemplu: Portofoliul de învățare bazat pe competențe. Albania
  Ministerul Educației din Albania a început în anul școlar 2016/17 „Introducerea curriculumului bazat pe competențe“ la nivel național. OeAD a susținut implementarea predării și învățării bazat pe competențe prin elaborarea și implementarea unui portofoliu de învățare pentru elevi la disciplinele, respectiv domeniile de învățare: limba maternă, matematica, științe, științe sociale și IT. În cadrul proiectului au fost dezvoltate programe de training pentru mentori, instituțn de monitorizare și cadre didactice. Reprezentanții celor 13 direcții educație regionale, 30 manageri șanageri , 30 ție i cadre didacti la 30 de școli au fost instruiți în introducerea portofoliului de învățare. Aceste școli servesc drept centre de resurse pentru implementarea portofoliului de învățare în celelalte școli.

 • O educație profesională și formare continuă orientată mai practic prezintă în UE și în țările partenere o prioritate înaltă. Educația care reacționează flexibil la schimbarea necesităților tot mai rapide a pieții muncii și care dispunde de mecanisme de asigurare a calității și de oferte diverse cu permiabilitate orizontală și verticală.

  OeAD oferă suport pentru dezvoltarea profilurilor de instruire practică și dezvoltarea profilului școlar regional. Noi încurajăm noi forme de cooperare între școli și economie, consilierea cu privire la dezvoltarea curriculelor și materialelor didactice. Componentele importante ale proiectelor noastre sunt formările continue a cadrelor didactice, formarea multiplicatorilor, formarea directorilor noi în noile forme de management și de dezvoltare a calității precum și integrarea tehnologiilor informaționale și cele de comunicații în VET (de ex. în formă de Business digital). Punctele țintă ale conținuturilor sunt din domeniul economie, turism, IT și educație agricolă.

  Exemplu: Entrepreneurship Learning/Învățarea antreprenoriatului
  Promovarea antreprenoriatului ca motor al dezvoltării economice, dar și ca o competentă-cheie, care permite individului dezvoltarea optimă a propriului potențial, este o prioritate de dezvoltare în cadrul UE și în afara acesteia. Educația joacă un rol central în acest context. Cu toate acestea, pentru promovarea cu succes a învățării antreprenoriatului sunt necesare noi abordări și un nou cadru de predare-învățare dar șarnoi parteneriate cu comunitatea de afaceri. În baza experienței de implementare a metodei de învățare prin firma de exercițiu în Europa de Sud-Est începând cu anul 2001, OeAD/KKA lucrează din toamna anului 2014 în cadrul proiectului regional „Învățarea antreprenoriatului/ Entrepreneurship Learning“, cu experți din Albania, Kosovo și Macedonia asupra introducerea noilor metode de predare-învățare. În toate cele trei țări, în școlile profesionale, există disciplina „antreprenoriat“, pentru cel puțin un an de studiu. Scopul proiectului este de a contribui la îmbunătățirea calității procesului educațional în domeniul învățării antreprenoriatului în ÎPT.

  În cadrul proiectului au fost instruiți 17 multiplicatori din cele trei țări cu scopul transmiterii noilor metode de predare-învățare la subiectul învățarea antreprenoriatului. La fel, au fost elaborate noi module de instruire pentru Entrepreneurship Learning. Acestea constituie o bază pentru instruirea a cca 250 cadre didactice din peste 130 IPT din cele trei țări partenere cu scopul implementării metodelor inovative de învățare în scopul promovării Entrepreneurship Learning. În paralel, a fost dezvoltat un set de instrumente multilingv în domeniul antreprenoriatului, pus la dispoziție instituțiilor profesional-tehnice în fiecare țară. În cadrul procesului inovativ de predare-învățare un accent deosebit se pune pe cooperarea între școală și economie.

  Exemplu: VEN – generarea veniturilor la școlile profesional și colegii
  Scopul proiectului este consolidarea posibilităților școlilor profesionale de a genera venituri în mod transparent în vederea sporirii calității instruirii profesionale, împreună cu factorii de decizie și reprezentanții școlilor. În prima fază a proiectului, în baza evaluării necesităților, au fost susținute șapte instituții profesional-tehnice cu potențial în domeniul generării de venituri. Acestea au fost asistate în dezvoltarea activității antreprenoriale școlare corespunzătoare și au fost îndrumate în primii pași în generarea transparentă a veniturilor, în baza cadrului legal existent. Școlile au elaborat business-planuri, le-au implementat în cadrul profilurilor de instruire în generarea de venituri și au instituit un management financiar transparent, care a permis reinvestirea mijloacelor suplimentare în scopul îmbunătățirii calității ofertelor educaționale. În baza unui studiu paralel au fost analizate posibilitățile de generare a veniturilor în condițiile cadrului legal existent. Astfel, împreună cu factorii de decizie din Ministerele de resort au fost elaborate recomandări cu privire la modificările legislative necesare pentru a genera venituri eficient și transparent în scopul îmbunătățirii calității instruirii profesional-tehnice.

  În baza acestor experiențe grupul interministerial pentru generarea de venituri este susținut în elaborarea unui plan de acțiuni în vederea introducerii activităților generatoare de venituri în instituțiile de învățământ profesional tehnic. În coordonare cu Ministerele de resort, se elaborează ghiduri, modele și instrumente pentru implementarea generării de venituri transparente și se identifică necesitatea ofertelor de instruire continuă și a structurilor de sprijin. În cooperare cu instituțiile partenere relevante se vor elabora și pilota oferte de formare continuă corespunzătoare pentru toate nivelurile sistemului de învățământ. Pe lângă aceasta, grupul de lucru interministerial va fi susținut în continuare în adaptarea cadrului legal. În acest proiect, OeAD colaborează cu Liechtenstein Development Service (LED).

  Exemplu: Cooperarea școală – economie în domeniul turismului
  O condiție pentru o formare profesională calitativă și relevantă pentru piața muncii este o cooperare strânsă între instituțiile de învățământ profesional-tehnic și întreprinderi. Obiectivul proiectului regional „Cooperarea școală – economie“ este sporirea calității instruirii practice a elevilor prin îmbunătățirea cooperării între partenerii din ramura turismului și instituțiilor de învățământ din același domeniu și cel gastronomic. Accentul se pune pe stagiul de practică calitativ. Din rezultatele proiectului fac parte elaborarea și ancorarea unui profil extins al sarcinilor coordonatorilor școlari de specialitate ca puncte de trecere între școli și întreprinderi, în special în organizarea stagiilor de practică. În scopul implementării noului profil de sarcini au fost elaborate ghiduri, care conțin măsuri de ancorare a cooperării școală – economie în dezvoltarea calității școlare. Pentru îmbunătățirea fluxului informațional între școli și întreprinderi au fost create portaluri web naționale și alte mecanisme de diseminare. Accentul regional al proiectului permite schimbul de experiență în acest domeniu între Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Serbia și Austria.

  În vederea introducerii profilului de sarcini al coordonatorilor de practică în sistemele educaționale au fost organizate ateliere de lucru naționale cu părțile interesate relevante. Reprezentanți ai cca 50 școli, care au o ofertă educațională în domeniul turismului, au fost instruiți în domeniul îmbunătățirii cooperării cu întreprinderile întru sporirea calității practicii de specialitate. Ghidul pentru coordonatorii practicii de specialitate, precum și exemplele bunelor practici de cooperare între școală și întreprindere ar trebui să susțină școlile în dezvoltarea în continuare a cooperării lor cu intreprinderile.

 • Un element de importanță tot mai mare pentru reformele educaționale de succes îl constituie schimbul de experiență între experții și factorii de decizie la nivel național, regional și european și crearea rețelelor corespunzătoare.

  Mulțumită cooperării cu  ERISEE ,,Education Reform Initiative of South Eastern Europe/ Inițiativa „Reforma Educației în Țările Europei de Sud-Est”, OeAD contribuie la colaborarea regională la nivel de politică educațională. Prin fuzionarea resurselor cu instituțiile partenere se oferă suport în domenii prioritare regionale în procesul de integrare Europeană în așa-numitele Clusters of Knowledge/ clustere de cunoștințe.

  Exemplu: Western Balkans Alliance for Work Based Learning/ Alianța țărilor din Balcanii de Vest pentru formarea la locul de muncă
  Conferință în Viena: Building a Western Balkans Alliance für Work Based Learning – Austria susține țările din Balcanii de Vest în procesul de îmbunătățire a sistemelor de instruire profesională (18 mai 2015, invitația din partea Ministerului Federal al Educației din Austria, Ministerul Federal pentru Știință, Cercetare și Economie din Austria, Ministerul Federal pentru Europa, Integrare și Afaceri Externe al Republicii Austria, Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, Camera Economică Federală a Austriei și OeAD).

  Comunicat de presă al Ministerului Federal al Educației:

  „O educație solidă este piatra de temelie pentru o carieră de succes și cea mai bună asigurare împotriva șomajului. Învățarea la locul de muncă este un model exemplar de interes internațional. De aceea noi dorim să sprijinim și alte țări în construirea unui sistem de succes. Colaborarea cu companiile austriece, care dețin unități de producție în țările din Balcanii de Vest, aduce o plus-valoare pentru economia autohtonă“, a declarat vice-cancelarul și ministrul economiei Reinhold Mitterlehner la conferința internațională a țărilor din Balcanii de Vest, organizată astăzi la Viena. Motto-ul conferinței este „Formare profesională duală și alte forme de învățare la locul de muncă“.

  În cadrul procesului de la Berlin, în august 2015 Austria s-a arătat dispusă de a susține țările din Balcanii de Vest. La invitația Ministerelor Federale pentru Știință, Cercetare și Economie (BMWFW), pentru Educație și Femei (BMBF) și pentru Europa, Integrare și Afaceri Externe (BMEIA) s-au întâlnit la data de 18 mai 2016, la Viena, experți internaționali în dreptul muncii și în educație, precum și reprezentanți de rang înalt ale țărilor din Balcanii de Vest. La conferința organizată în comun cu Camera Economică Federală a Austriei (WKÖ), Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) și OeAD în centrul discuțiilor se află dialogul regional între politică, instituțiile de instruire profesională, actori din economia privată și din societatea civilă. Pe baza parteneriatelor inovative între sectorul educațional și cel privat pe viitor trebuie intensificată colaborarea și promovată identificarea și utilizarea sinergiilor activităților în derulare, în special a celor de susținute de Austria.

  Instruirea profesional-tehnică este de mulți ani o prioritate pentru Austria și parte componentă stabilă a colaborării de dezvoltare. Astfel, în țările partenere de dezvoltare sunt susținute activ procesele de reformă în domeniul educației prin diverse proiecte și programe. „Specialiști bine calificați sunt o condiție pentru investiții, respectiv pentru creșterea economică și locuri de muncă. O economie stabilă în vecinătatea noastră nemijlocită în Balcanii de Vest este în propriile noastre interese. De aceea este foarte importantă contribuția în promovarea învățământului dual “, declară convins Ministrul Afacerilor Externe, domnul Sebastian Kurz. „O instruire bună le deschide oamenilor perspective la fața locului și îi înarmează pentru cerințele unei economii tot mai globalizate.“

  „Este decisiv faptul că în domeniul instruirii profesionale stă la dispoziție o ofertă variată, iar tinerii pot însuși profesia care se potrivește cel mai bine intereselor și talentelor lor. Anume pe acest segment Ministerul Federal pentru Educație și Femei colaborează cu țările din Balcanii de Vest. OeAD/KKA și coordonatorii educaționali austrieci sprijină, în numele nostru, reformele în educație și formare în țările partenere prin proiecte durabile deja timp de peste 25 de ani. Astfel, în strânsă coordonare cu autoritățile competente și partenerii sociali, este îmbunătățită calitatea practicii de producție în aproximativ 60 de școli din domeniul turismului din Bosnia-Herțegovina, Muntenegru și Serbia. În Albania se lucrează la sporirea accesului fetelor în sectorul IT. Mai mult de 130 de școli profesionale din Albania, Kosovo și Macedonia sunt sprijinite în promovarea educației antreprenoriale. Cu astfel de măsuri, șansele de acces ale tinerilor în câmpul muncii sunt îmbunătățite în mod semnificativ”, a declarat Hanspeter Huber, director al direcției Afaceri Internaționale din Ministerul Federal pentru Educație și Femei

  La sfârșitul conferinței toți participanții semnează pentru „Western Balkan Alliance for Work Based Learning“, cad de acord asupra principiilor și inițiativelor comune de dezvoltare continuă a sistemelor de instruire profesional-tehnică calitative în domeniul formării la locul de muncă în țările Balcanilor de Vest. Declarația comună elaborată a fost prezentată la Paris în iulie 2016 la cel de-al treilea summit al țărilor Balcanilor de Vest.

  Link către declarația comună

 • În munca sa OeAD se consideră obligată să abordeze incluziv diversitatea și diferența. Prin urmare, asociația organizează activitățile sale în sensul accesului echitabil pentru toți la educație, cultură și artă. Baza activităților OeAD o constituie respectarea faptului că toți oamenii sunt diferiți, aprecierea individualității și personalității acestora, promovarea și susținerea potențialului fiecărei persoane. Această abordare se regăsește în programele noastre de lucru și în selectarea grupurilor țintă.

  Prin urmare, în domeniul educației pentru noi este important, ca toate proiectele să contribuie considerabil la accesul egal la educație de calitate pentru toți, ținând cont de modul de a fi divers și diferit al fiecăruia.

  În plus, acordăm o atenție sporită proiectelor, care sprijină dezvoltarea educației în scopul consolidării egalității de șanse și a incluziunii sociale.

  Exemplu: SEN (Special Educational Needs) – pe calea spre o școală incluzivă
  Educația incluzivă este, la momentul de față, ancorată foarte clar în strategiile și legislația națională a Republicii Moldova. Însă, la fel ca și până acum, există încă mare necesitate de suport în implementarea acesteia, în vederea îmbunătățirii durabile a accesului la educație și a calității educației pentru copiii cu nevoi speciale. În acest context, un rol important le revine celor 35 servicii de asistență psihopedagogică (SAP-uri) și Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică, care susțin procesul educației incluzive în cele 35 raioane ale Republicii Moldova. Schimbul de experiență cu Austria și expertiza existentă în domeniul incluziunii sunt aplicate în baza rezultatelor proiectelor anterioare pentru a consolida în continuare capacitățile și modul de funcționare al Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică și al tuturor celor 35 SAP-uri. Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică este susținut în procesul de standardizare a serviciilor de consiliere oferite de SAP-uri și asigurare a calității acestora. Specialiștii acestor servicii sunt formați pentru a putea contribui competent și profesional la incluziunea educațională de succes a copiilor cu dizabilități prin activitatea de consiliere în cadrul școlii și prin lucrul direct cu copiii și tinerii cu cerințe educaționale speciale și mediul acestora. Experți austrieci lucrează împreună cu colegii din Republica Moldova în cadrul seminarelor tematice de specialitate la subiectele: deficiențe de vedere, deficiențe de auz și autism. La aceste teme apar publicații în limba română.

  Exemplu: GENDER/GEN: Promovarea accesului fetelor la profesiile tehnice
  În Albania, precum și în Austria, fetele sunt subreprezentate în profesiile tehnice. Doar 18% dintre elevii instituțiilor profesional-tehnice în Albania sunt fete. Sectorul IT, în calitate de domeniu tehnic cu șanse bune de angajare și un nivel relativ înalt al salariilor, se oferă ca un domeniul important pentru punerea în aplicare a măsurilor de sporire a accesului și implicării persoanelor de sex feminin. În acest scop sunt desfășurate ateliere de lucru cu 16 instituții profesional-tehnice din Albania, care oferă șcainstruire în domeniul tehnic IT, pentru sensibilizarea fetelor și a părinților lor, precum și pentru a le încuraja să aleagă o carieră în IT. În cadrul atelierelor cadrele didactice sunt instruite la subiectele: noțiunea de gen, metode de predare sensibile la gen și dezvoltarea unei culturi școlare sensibile la gen. Cadrele didactice sunt susținute în elaborarea materialelor promoționale, activităților și proiectelor la tema dată. Pentru toate școlile se elaborează un plan de acțiuni și acesta trebuie introdus șntrodlementat la școlile respective.

  Exemplu: Equity Scan
  Tuturor proiectelor OeAD în domeniul cooperării educaționale li se impune un "Equity Scan" pentru a spori relevanța echității acestor proiecte.