Republika e Shqipërisë

Republika e Shqipërisë

Tiranë

Në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë Shqiptare të Financave dhe Ekonomisë, Ministrinë e Arsimit, Rinisë dhe Sportit, Agjencinë Kombëtare të Arsimit dhe Aftësive Profesionale, Agjencinë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive dhe institucione të tjera arsimore shqiptare, Zyra Rajonale e Tiranës zbaton projekte në fushat prioritare të arsimit profesional, zhvillimit të cilësisë së shkollave dhe dixhitalizimit.

Pikat kyce:

 • Formimi profesional (të 34 shkollat ​​profesionale në Shqipëri dhe 10 qendrat e formimit profesional me fokus trajnimin për turizmin dhe IT)
 • Zhvillimi i cilësisë së shkollës dhe integrimi gjinor
 • Dixhitalizimi në shkolla

Shembuj

Projekti kryesor i EZA-s i qytetit të Vjenës "AL-VET - Cilësi për të gjithë": Trajnim profesional me cilësi të lartë dhe gjithëpërfshirje sociale në Shqipëri

Bashkëfinancuar dhe zbatuar nga OeAD

Periudha: 2021-2024

Sfondi: Në strategjinë kombëtare për trajnimin dhe punësimin (2019-2022), Shqipëria ka vendosur si objektiv forcimin e punësimit, veçanërisht për grupet e pafavorizuara, duke rritur rëndësinë e tregut të punës dhe cilësinë e formimit të saj profesional. Disavantazhet arsimore çojnë gjithashtu në më pak shanse në tregun e punës në Shqipëri. Sektorët e rritjes ekonomike të turizmit dhe hotelerisë dhe IT janë të një rëndësie të veçantë për forcimin e punësimit në Shqipëri.

Objektivi: Duke rritur cilësinë dhe aksesin në mundësitë e formimit profesional në sektorët e turizmit, mikëpritjes dhe IT, projekti "AL-VET - Cilësi për të gjithë " kontribuon në rritjen e punësueshmërisë së grupeve të pafavorizuara në Shqipëri. Një fokus i veçantë është në aksesin në kualifikimet profesionale për vajzat dhe gratë. Kjo bëhet përmes dy fushave të veprimit:

 • Rritja e cilësisë së ofertave të formimit profesional për turizmin/mikpritjen dhe IT
 • Rritja e aksesit në formimin profesional për grupet e pafavorizuara, veçanërisht vajzat nga zonat rurale, dhe forcimi i aksesit të vajzave në profesione atipike

Grupet e synuara drejtpërdrejtë: 16-21 shkolla profesionale për turizëm/ hoteleri dhe IT: mësues, drejtorë shkollash, koordinatorë biznesi, të ngarkuar për zhvillimin e cilësisë, të ngarkuar për cështjet  gjinore; 4  konvikte për nxënësit: drejtuesit e konviktit, kujdestarët, personel tjetër. Rreth 60 kompani në sektorët e turizmit/mikpritjes dhe IT: sipërmarrës, mentorë

Grupet e synuara indirekt: Rreth 7.700 të rinj/ të reja gjatë periudhës së projektit

Rezultate:

 • Rreth 300 mësues janë trajnuar në organizimin e mësimit praktik të orientuar dhe sipas kompetencave.
 • Përshkrimet e reja të punës që lidhen me tregun e punës, përshkrimet e kualifikimeve dhe kurrikulat për kuzhinierët dhe asistencën turistike/mikpritëse dhe modulet me zgjedhje "anglishtja si gjuhë pune" janë të disponueshme në fazë të pilotuar.
 • Rreth 25 materiale mësimore janë të disponueshme online për të gjitha shkollat ​​profesionale
 • Rreth 60 kompani janë trajnuar për organizimin e praktikave cilësore
 • Një rrjet bashkëpunimi i personave të kontaktit nga biznesi nga të gjitha shkollat ​​profesionale në Shqipëri kontribuon në zgjerimin e vazhdueshëm të kontakteve me bizneset.
 • Një kurs trajnimi për koordinatorët e cilësisë së shkollave është i disponueshëm në formë të pilotuar
 • Koordinatorët e Sigurimit të Cilësisë dhe drejtorët e të gjitha shkollave profesionale në Shqipëri janë trajnuar për përmbushjen e rolit të tyre dhe zbatimin efektiv të zhvillimit të cilësisë së shkollës.
 • Menaxhmenti dhe punonjësit e katër shkollave me konvikt kanë aftësitë për të zbatuar një kulturë gjithëpërfshirëse të shkollave me konvikt dhe masat përkatëse të zhvillimit të cilësisë.
 • Tre autoritete administrative kanë prezantuar mekanizmat e sigurimit të cilësisë në katër shkolla me konvikt si shembuj të "praktikës së mirë".
 • Katër konvikte dhe shkolla pilote janë të pajisura me infrastrukturën e duhur

Janë zhvilluar instrumenta për këshillim dhe udhëzim efektiv në karrierë dhe aftësi për aplikimin e tyre në formimin profesional.

 

Projekti rajonal: Sigurimi i cilësisë për punën e koordinatorëve ekonomikë

Shtetet: Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut

Objektivi: Rritja e cilësisë së mësimit të bazuar në kompani në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut

Periudha: 2022-2024

Grupet e synuara drejtpërdrejtë: Rreth 180 koordinatorë biznesi, rreth 180 drejtues dhe mësues shkollash, 10 drejtues të qendrave të arsimit të të rriturve dhe trajnerë në Shqipëri, rreth 100 kompani.

Grupet e synuara indirekt: Nxënës, kursantë në Shqipëri.

Sfondi:
"Koordinatorët ekonomik" janë pikat lidhëse me ekonominë në shkollat ​​profesionale, të cilët janë përgjegjës për komunikimin dhe bashkëpunimin me kompanitë, veçanërisht në lidhje me organizimin e formateve të ndryshme të të mësuarit në kompani.

Projekti forcon ofruesit e AFP-së si partnerë kompetentë të sektorit privat.Fokusi është në rritjen e cilësisë së mësimit të bazuar në punë në tre vendet partnere.

Rezultate:

 • Ngritja e "komuniteteve të të mësuarit" kombëtare për zhvillimin e vazhdueshëm profesional të "koordinatorëve të biznesit" për t'i mbështetur ata në përmbushjen e detyrave të tyre si pika lidhëse me sektorin privat.
 • Prezantimi i masave të sigurimit dhe zhvillimit të cilësisë që mbështesin efektivitetin dhe efikasitetin e funksionit të koordinatorëve të biznesit, veçanërisht në organizimin e mësimit të bazuar në kompani.

Krijimi i një kulture shkollore të ndjeshme ndaj cështjeve gjinore si pjesë e zhvillimit të cilësisë së shkollës

Sfondi: Vajzat janë të nënpërfaqësuara në formimin profesional në Shqipëri, me një pjesëmarrje prej më pak se 20%. Rritja e aksesit të vajzave dhe grave në kualifikimet profesionale dhe në këtë mënyrë në tregun e punës është një nga prioritetet e strategjisë shqiptare për punësimin dhe trajnimin.

Objektivi: Bazuar në rezultatet e projektit “Promovimi i aksesit të vajzave në profesionet teknike duke përdorur shembullin e IT”, fokusi i këtij projekti është integrimi i aspekteve gjinore në zhvillimin e cilësisë së shkollës. Në Shqipëri, si hap i parë drejt futjes së sistemit të sigurimit të cilësisë, vetëvlerësimi i shkollës (SA) është zbatuar në formimin profesional që nga viti 2018/2019. Për këtë qëllim u zhvillua një kuadër i cilësisë së shkollës dhe instrumentet përkatëse të vetëvlerësimit. Si pjesë e projektit për krijimin e një kulture shkollore të ndjeshme ndaj gjinisë si pjesë e zhvillimit të cilësisë së shkollës, treguesit gjinorë u integruan në instrumentet e vetëvlerësimit të shkollës në bashkëpunim të ngushtë me Agjencinë Kombëtare të Formimit dhe Kualifikimeve Profesional dhe zyrtarët gjinorë në shkollat ​​profesionale shqiptare. Ekipet e shkollës (koordinatorët për gjininë, cilësinë dhe vetëvlerësimin, drejtimin e shkollës) trajnohen për përdorimin e rezultateve të vetëvlerësimit të shkollës për zhvillimin e cilësisë së shkollës dhe në këtë mënyrë krijimin e një kulture shkollore të ndjeshme ndaj gjinisë.

Grupi e synuar drejtpërdrejtë: Drejtues të 34 shkollave profesionale në Shqipëri, koordinatorë shkollash për vetëvlerësimin dhe zhvillimin cilësor të shkollave profesionale në Shqipëri, përfaqësues të Agjencisë së Arsimit dhe Kualifikimeve Profesionale.

Grupi i synuar indirekt: Mësues dhe nxënës të të gjitha shkollave profesionale në Shqipëri, biznese që kanë partneritete shkollore.

Rezultate:

 • Drejtorët dhe koordinatorët përgjegjës të të 34 shkollave profesionale në Shqipëri janë të aftësuar të përdorin rezultatet e vetëvlerësimit për përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së shkollës (planet e zhvillimit të shkollës).
 • Udhëzimet për vetëvlerësimin e shkollës në formimin profesional përmbajnë tregues dhe kriteret përkatëse gjinore. Treguesit gjinorë janë marrë parasysh në planet zhvillimore të shkollave në të gjitha shkollat ​​profesionale.
 • 34 të ngarkuar për zhvillimin e cilësisë në të gjitha shkollat ​​profesionale në Shqipëri janë në gjendje të marrin në konsideratë me sukses aspektet gjinore si pjesë e vetëvlerësimit të shkollës dhe të integrojnë rezultatet e vlerësimit në planet e zhvillimit të shkollës.

Aksesi dhe barazia për vajzat në formimin profesional shqiptar dhe në tregun e punës janë përmirësuar nëpërmjet integrimit të aspekteve gjinore në zhvillimin e cilësisë së shkollës.